några sidor på nätet om släktforskning

Perdy, Susanna Jacobsdotter


Far : Perdy, Jacob Jacobsson
f. Lillkyro, Haarajoki
Perdy, Jacob f. + 2/1
Maria Jacobsdotter  
Mor : Kaja, Susanna JacobsdotterPersonakt för Perdy, Susanna Jacobsdotter

Född  Lillkyro, Haarajoki
Gift  Enges, Mickel Mattson


Familj

Make: Enges, Mickel Mattson f. Vörå, Lålax d. före 1878
  Son Enges (Perdy), Mikki Mikinpoika f. Lillkyro, Haarajoki d. Ilmajoki


Noteringar

Åbo underrättelser 115 30.4.1878
[? http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?conversationId=15&action=entryPage&id=369158&pageFrame_currPage=2 ]

Enkan
Susanna Enges eller Filla beswärade sig hos länets guvernör deröfwer, att henne för ar 1875 påförts afgifter till stadens kyrka och presterskap med 11 mk 95 p., ehuru hon wore säwäl mantalsskrifwen, som ock i kyrkobok antecknad i Lillkyro sockcn och således ej tillhörde Wasa stadsförsamling. Guvernören resolverade, allaredan den 20 januari 1877, att alldenstund hon sjelf medgifwit, att hon i tio ars tid dedrifwit torghandel härstädes och kyrkorådet utredt, att hon är i stadens mantalslängd upptagen, fördenskull och emedan hon wid slikt förhållande måste anses wara inuewånare i staden och således skyldig att afgiften till stadens kyrka och presterskap erlägga, förkastades beswären. Sä långt är allt godt och wäl; men nu anträffades enkan Filla af exekutor först den 26 sistlidne mars, och han intygar, att hon "saknar all tillgäng, hwadan framtida debitering torde wara alldeles onödig". Tänk om hon nu skulle falla fattigwärden till last, hwilket icke är absolut omöjligt; i sädant fall wore wäl kyrkorödet icke synnerligen angeläget om att fä henne ansedd som "innewönare i staden", utan twärtom högst beredwilligt att afst sin eröfring ät boerna, utan att frägan ens behöfoe hänsijutas till kongreh eller konferens.


Släktskap

Närmaste relation till probanden (kan finnas flera):

     Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby    
Far       Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB)    
Far        Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby    
Mor         Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby    
Mor          Antbrams, Brita Jakobsdotter f. d.    
Far           Antbrams, Jakob Jakobsson f. Vörå d. Vörå    
Gift med        + Enges, Maja Kaisa Johansdotter f. Vörå, Lålax d. Vörå, Rökiö    
Far            Enges, Johan Johansson f. Vörå, Lålax d. Vörå, Lålax    
Dotter           Enges, Beata Johansdotter f. Vörå, Lålax d.    
Son          Enges, Mickel Mattson f. Vörå, Lålax d. före 1878   
Gift med       + Perdy, Susanna Jacobsdotter f. Lillkyro, Haarajoki    
 

Senast uppdaterad: