Källkoden för /anders.enges/vb/default.asp
<!--#include file="../inc/navstuff.asp" -->
En påse osorterade tips som berör VB, VBA och Access<p>
Det finns stora likheter mellan de olika miljöerna där Visual Basic och dess släktingar används. Visual Basic används förutom i VB även i EXCEL 5.0 och nyare (<b>V</b>isual <b>B</b>asic for <b>A</b>pplications = VBA). (Office97 har VB som programmeringsspråk i alla delar). Access Basic (version 2 och 7) är även närbesläktat med Visual Basic.<br>
<br>
De flesta funktioner som används i VB kan även användas i EXCEL och ACCESS. I Excels kan man använda dem dels i Makron men även som egendefinierade cellfunktioner. I Access kan man använda dem i kod men i vissa fall kan de direkt användas i properties (se t.ex. SignumCheck).<br>
<!--#include file="../inc/footer.asp" -->