några sidor på nätet om släktforskning

Ättlingar till Antus, Beata Mårtensdotter

 

Tabell 1

 

Antus, Beata Mårtensdotter *

Gift  Vörå, Lålax Enges, Johan Johansson
Född  Vörå, Karvsor?
Död  Vörå, Lålax?

Gift med Enges, Johan Johansson * f. Vörå, Lålax?
(Far Enges, Johan Thomasson * f. Vörå, Lålax? , Mor Carlspets, Beata Andersdotter * )

Barn med Enges, Johan Johansson
1.1 Enges, Beata Johansdotter f. Vörå, Lålax? [ Tabell 2 ]
1.2 Enges, Brita Johansdotter * f. Vörå, Lålax? d. [ Tabell 3 ]
1.3 Enges, Greta Johansdotter f. Vörå, Lålax?
Gift med Bertills, Matts Hansson
(Far Murkais, Hans Mattsson f. Vörå, Mäkipää? , Mor Brita Elosfdotter )
1.4 Enges, Anna Johansdotter f. Vörå, Lålax? d. Vörå, Lålax?
1.5 Enges, Maria Johansdotter
1.6 Enges, Johan Johansson [ Tabell 4 ]
1.7 Enges, Mårten Johansson
1.8 Enges, Matts Johansson
1.9 Enges, Anders Johansson f. Vörå, Lålax?
1.10 Enges, Lisa Johansdotter f. Vörå, Lålax?
Gift med Konsti, Mickel Mattsson
(Far Konsti, Matts Isaksson , Mor Anna Mickelsdotter )
1.11 Enges, Maja Kaisa Johansdotter f. Vörå, Lålax? d. Vörå, Rökiö?
Gift med Antbrams, Jakob Jakobsson * f. Vörå? d. Vörå?
(Far Bagg, Jakob Eriksson * f. Vörå? d. Vörå? , Mor Svens, Maria Anderssdotter * f. Vörå, Rökiö? d. Vörå? )
1.12 Enges, Anna Johansdotter f. Vörå, Lålax?

 

Tabell 2

[ Från tabell 1 ]
d

Enges, Beata Johansdotter

Död  63
Född  Vörå, Lålax?

Gift med Murkais, Matts Mickelsson f. Vörå, Mäkipää?
(Far Murkais (Haga), Mickel Mattsson , Mor Kastus, Greta Isaksdotter )

Barn med Murkais, Matts Mickelsson
2.1 Enges, Mickel Mattson f. Vörå, Lålax? d. före 1878 [ Tabell 5 ]
2.2 Enges, Johan Mattson f. Vörå, Lålax? [ Tabell 6 ]
2.3 Enges, Greta Lovisa Matssdotter f. Vörå, Lålax?
2.4 Enges, Erik Mattson f. [ Tabell 7 ]
2.5 Enges, Beata Mattsdotter f. Vörå, Lålax?
2.6 Enges, Anna Lisa Mattsdotter f.
2.7 Enges, Ulla Mattsdotter f.
2.8 Enges, Maria Mattsdotter f.
2.9 Enges, Mårten Mattsson
2.10 Enges, Tomas Matsson

 

Tabell 3

[ Från tabell 1 ]
d

Enges, Brita Johansdotter *

Gift  Vörå Antolis, Matts Johansson
Född  Vörå, Lålax?
Död 

Gift med Antolis, Matts Johansson * f. Vörå, Mäkipää? d. Vörå?
(Far Antolis, Johan Johansson * f. Vörå, Mäkipää? , Mor Murkais, Beata Mattsdotter * f. Vörå, Mäkipää? d. Vörå? )

Barn med Antolis, Matts Johansson
3.1 Ohlis, Beata Mattsdotter [ Tabell 8 ]
3.2 Ohlis, Erik Mattsson
3.3 Ohlis, Johannes Mattsson
3.4 Ohlis, Maria Mattsdotter * f. Vörå, Mäkipää? [ Tabell 9 ]
3.5 Ohlis, Matts Mattson
3.6 Ohlis, Mårten Mattson

 

Tabell 4

[ Från tabell 1 ]
s

Enges, Johan Johansson

Född  375
Död  375
Gift  Vörå Skarper, Anna Johansdotter 375

Gift med Skarper, Anna Johansdotter
(Far Skarp, Johan Johansson f. Vörå, Karvsor? , Mor Jåfs, Anna Larsdotter )

Barn med Skarper, Anna Johansdotter
4.1 Enges, Beata Johansdotter
4.2 Enges, Anna Johansdotter f. d.
4.3 Enges, Maria Johansdotter f.
4.4 Enges, Brita Johansdotter
4.5 Enges, Greta Johansdotter f.
4.6 Enges, Lisa Johansdotter
4.7 Enges, Johan Johansson d.
4.8 Enges, Anna Lisa Johansdotter f. Vörå, Lålax? d. Vörå? [ Tabell 10 ]

 

Tabell 5

[ Från tabell 2 ]
ds

Enges, Mickel Mattson

Född  Vörå, Lålax?
Bosatt  Lillkyro, Haarajoki? Finni hemman.?
Gift  Perdy, Susanna Jacobsdotter
Död  före 1878
Finni hemman

Gift med Perdy, Susanna Jacobsdotter f. Lillkyro, Haarajoki?
(Far Perdy, Jacob Jacobsson f. Lillkyro, Haarajoki? , Mor Kaja, Susanna Jacobsdotter )

Åbo underrättelser 115 30.4.1878
[? http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?conversationId=15&action=entryPage&id=369158&pageFrame_currPage=2 ]

Enkan
Susanna Enges eller Filla beswärade sig hos länets guvernör deröfwer, att henne för ar 1875 påförts afgifter till stadens kyrka och presterskap med 11 mk 95 p., ehuru hon wore säwäl mantalsskrifwen, som ock i kyrkobok antecknad i Lillkyro sockcn och således ej tillhörde Wasa stadsförsamling. Guvernören resolverade, allaredan den 20 januari 1877, att alldenstund hon sjelf medgifwit, att hon i tio ars tid dedrifwit torghandel härstädes och kyrkorådet utredt, att hon är i stadens mantalslängd upptagen, fördenskull och emedan hon wid slikt förhållande måste anses wara inuewånare i staden och således skyldig att afgiften till stadens kyrka och presterskap erlägga, förkastades beswären. Sä långt är allt godt och wäl; men nu anträffades enkan Filla af exekutor först den 26 sistlidne mars, och han intygar, att hon "saknar all tillgäng, hwadan framtida debitering torde wara alldeles onödig". Tänk om hon nu skulle falla fattigwärden till last, hwilket icke är absolut omöjligt; i sädant fall wore wäl kyrkorödet icke synnerligen angeläget om att fä henne ansedd som "innewönare i staden", utan twärtom högst beredwilligt att afst sin eröfring ät boerna, utan att frägan ens behöfoe hänsijutas till kongreh eller konferens.
 
Barn med Perdy, Susanna Jacobsdotter
5.1 Enges (Perdy), Mikki Mikinpoika d. [ Tabell 11 ]

 

Tabell 6

[ Från tabell 2 ]
ds

Enges, Johan Mattson Gardessoldat, skarpskytt

Bosatt  63
Född  Vörå, Lålax?
Gift  Rukkinen, Anna Greta
Flyttade till lillkyrö

Helsingfors Dagblad 167 22.6.1897:
[? http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?conversationId=3&action=entryPage&id=437971&pageFrame_currPage=3 ]

Genom utslag afsagdt vid urtima ting den 4 April innevarande år förklarade Häradsrätten i Lillkyro sockens tingslag, efter åtalan af kronolänsmannen Nils Gustaf Stolpe, det vara utredt: att inhyseskarlen Johan Mattson Enges och hans hustru Anna Greta Enges år 1878 om vintern inom nämnda socken genom deras en minderårig dotter olofligen sålt bränvin; att Anna
Grets Enges med slik handtering idkeligen fortfarit hvarje gång efter det hon derför varit lagförd vid hö stetinget den 27 September 1878,j vid urtima tinget den 14 Januari innev år och vid lagtima vintertinget den 6 nästpåföljande Mars; att Johan Enges under berörda tid varit hemma och medveten af sin bemälda hustrus förbrytelse, utom vid tiden mellan hösttinget 1878 och urtimatinget den 14 Januari, då han uppehållit sig å annan ort; samt att Anna Greta Erjges den 4 isistsagda månad med en annan person tillhörig häst och släde 2 landsvägen inom socken forslat sex och en half kannor bränvin, hvilket saknat förpassning. Ianledning deraf dömde Häradsrätten, med stöd af 70, 82, 91 och 92 §§ i K. förordningen den 9 Juni 1873, Johan och Anna Greta Enges, hvilka förut uncergåti ansvar för andra resan oloflig bränvinsförsäljning, att böta Johan Enges för tredje resan bränvinsförsäljning, tre »ånger upprepad, 360 mark och Anna Greta Enges för enahanda resa bränvinsförsäljaing, upprepad fyra gånger under samma lagföring, 480mark och för forslande af ©förpassadt bränvin till belopp utöfver två och en half kannor 50 mark eller tillsammans 530 mark, hvarutom Johan och Anna GretaEngeshvardera kulle hållas sex månader i fängelse, äfvecsom det ibeslag tagna bränvinetjförklaradee förbrutet samt uakarne Eoges ålades att utbetala särskilda ersättningar. Öfver omförmäldautslag iifördemakarne Engefe besvär iK. Wasa Hofrätt, som medelst utslag deu 14innev.Juni fann makarne Enges icke hafva anfört skäl till ändring iberörda utslag, hvilket faststäldes.

Gift med Rukkinen, Anna Greta f. Storkyrö, Isokylä, Karhunen (Ylistaro)?

Barn med Rukkinen, Anna Greta
6.1 Enges, Anna Liisa Juhantytär f. Lillkyrö, Merikart?
Gift med Kukko, Tuomes Tuomaanpoika f. Lillkyrö, Marikart, Kukko?
6.2 Enges, Jaakko [ Tabell 12 ]

 

Tabell 7

[ Från tabell 2 ]
ds

Enges, Erik Mattson

Gift  Vörå Blusi, Caisa Greta Eriksdotter
Död  221
Född 
Vasabladet 57 12.5.1898
[? http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?conversationId=10&action=entryPage&id=599284&pageFrame_currPage=2 ]

Inhysesmannen Erit Mattsson Enges frän Wörå dömdes att för djurplågeri böta 40 mk. Han hade nämligen i förslor anwändt en häst, som haft lederna pä bakfötterna fastiväxta samt warit ytterst mager och skral. Swaranden försökte wäl adwosera därhän att hästen warit stark och duktig, ehuru den sett "wenskaapli" ut samt hade för detta ändamål medtagit wittnen, men säwäl weterinärfältskä ren, hwilken undersökt hästen och dömt den till död1n, som andra wittnen bestyrkte anklagelsens befogenhet — Swaranden anmälde missnöje Enges, som då han ertappades med den skrala hästen warit drucken, fälldes att för fylleri bota 10 mark.

Gift med Blusi, Caisa Greta Eriksdotter f. Vörå, Lotlax? d. Vörå?

Barn med Blusi, Caisa Greta Eriksdotter
7.1 Enges, Erik Eriksson f. Vörå, Lålax? d. Vörå?
7.2 Enges, Thomas Eriksson f. Vörå, Lålax?
7.3 Enges, Carl-Johan Eriksson f. Vörå, Lålax?
7.4 Enges, Erik Eriksson f. Vörå, Lålax?
7.5 Enges, Matts Eriksson f. Vörå, Lålax? d. 1874 Vörå?
7.6 Enges, A B E Begränsad
7.7 Enges, M E Begränsad
7.8 Enges, M E Begränsad

 

Tabell 8

[ Från tabell 3 ]
dd

Ohlis, Beata Mattsdotter

Född  243
Död  243
Gift  Konsti, Matts Mattson 243

Gift med Konsti, Matts Mattson
(Far Konsti, Matts Isaksson , Mor Anna Mickelsdotter )

Barn med Konsti, Matts Mattson
8.1 Konsti, Anna Mattsdotter
Gift med Träsk, Erik Eriksson

 

Tabell 9

[ Från tabell 3 ]
dd

Ohlis, Maria Mattsdotter *

Gift  Vörå Antbrams, Jakob Jakobsson
Född  Vörå, Mäkipää?

Gift med Antbrams, Jakob Jakobsson * f. Vörå? d. Vörå?
(Far Bagg, Jakob Eriksson * f. Vörå? d. Vörå? , Mor Svens, Maria Anderssdotter * f. Vörå, Rökiö? d. Vörå? )

Barn med Antbrams, Jakob Jakobsson
9.1 Antbrams, Brita Jakobsdotter * f. d. [ Tabell 13 ]

 

Tabell 10

[ Från tabell 4 ]
sd

Enges, Anna Lisa Johansdotter

Döpt 
Född  Vörå, Lålax?
Död  Vörå?
BÖR KONTROLLERAS ÄNNU!

Gift med Jåssis, Jacob Mickelsson f. Vörå, Lålax? d. Vörå, Lålax?

Barn med Jåssis, Jacob Mickelsson
10.1 Jåssis, M J Begränsad [ Tabell 14 ]

 

Tabell 11

[ Från tabell 5 ]
ds s

Enges (Perdy), Mikki Mikinpoika

Född  58
Bosatt  Palokylä by? Latva Jussila hemman no.4 Huhta torp 59
Gift  Huhta (Orrholm), Hedvig Sofia Tanelintytär
Lysning  Ilmajoki Huhta (Orrholm), Hedvig Sofia Tanelintytär 127
Död  Ilmajoki? Fallandesjuka?

Gift med Huhta (Orrholm), Hedvig Sofia Tanelintytär d.
(Far Orrholm, Daniel Teofilus Danielsson , Mor Taivalmaa, Maria Johansdotter )

Sökt pass till Amerika 21.11.1899. Sökt pass till Ryssland 10.1.1901.
 
Barn med Huhta (Orrholm), Hedvig Sofia Tanelintytär
11.1 Enges, Frans Mikko (Mikael) Hedviginpoika [ Tabell 15 ]
11.2 Enges, Juha Mikko Viktor
11.3 Enges, Matti (Mats) Alfred
Gift med Nikula (Nichols), A M Begränsad
11.4 Enges, Edla Sofia
Gift med Nordstrom, Frans Alexius
Gift med Nordstrom, K H Begränsad

 

Tabell 12

[ Från tabell 6 ]
ds s

Enges, Jaakko

Född  576
Gift  Mallula, Maria 576

Gift med Mallula, Maria

Barn med Mallula, Maria
12.1 Enges, Lempi Maria [ Tabell 16 ]
12.2 Enges, V J J Begränsad
12.3 Enges, Vilho Johannes

 

Tabell 13

[ Från tabell 9 ]
dd d

Antbrams, Brita Jakobsdotter *

Född 
Gift  Förars, Johan Andersson
Död  Vörå, Myrbergsby?

Gift med Förars, Johan Andersson * f. Vörå, Myrbergsby? d. Vörå, Myrbergsby?
(Far Kullas, Anders Mårtensson * f. Vörå, Lotlax? , Mor Eklund, Maria Eriksdotter * )

Barn med Förars, Johan Andersson
13.1 Förars, Aina Maria f. Vörå, Myrbergsby? d. Vörå? [ Tabell 17 ]
13.2 Förars, Ida Johanna f. Vörå, Myrbergsby? d. Vörå, Myrbergsby?
13.3 Förars, Johan Werner f. Vörå, Myrbergsby?
13.4 Förars, Hulda Irene * f. Vörå, Myrbergsby? d. Vörå, Myrbergsby? [ Tabell 18 ]
13.5 Förars, Alfred f. Vörå, Myrbergsby? d. Vörå?

 

Tabell 14

[ Från tabell 10 ]
sd s

Jåssis, M J

Gift Begränsad med Måsa, Edla Johansdotter f. Vörå, Lålax? d. Vörå?

Barn med Måsa, Edla Johansdotter
14.1 Jåssis, J M M Begränsad
Gift Begränsad med Åkers, A S Begränsad
(Far Åkers, Erik Arvid f. d. , Mor Storgård, R O Begränsad)

 

Tabell 15

[ Från tabell 11 ]
ds ss

Enges, Frans Mikko (Mikael) Hedviginpoika Glasblåsare

Född  68
Död  Mördad? 69
Emigrerade  Kaprio eller Kapris i Ingermanland.? 36
Bosatt  36
Bosatt  61
Bosatt  Före detta år. I Fredrikshams som gränsar till Veckelax fanns Ristiniemi glasbruk åren 1896-1926. Bruket producerade fön?sterglas; mest för export till Ryssland. Ristiniemi udde i Vilniemi by i Veckelax (Vehkalahti) 69
Gift  Ramberg, Saima Suleima
Arbetade som glasblåsare vid Grönviks bruk 1906-1906 och vid Ristiniemi (Vehkalahti) 1907-1918. (Aimo Löfberg: Lasitutkimuksia 1993)

Sökt pass till Amerika 21.11.1899. Sökt pass till Ryssland 10.1.1901.

Efter inbördeskrigets slut, särskilt i maj, avrättades flera tusen personer; ofta utan rättegång eller efter en summarisk rättegång. I arvbetararkivet anges hans dödsorsak som mördad och platsen som Fredrikshamn. Frans är troligtvis ett av de tusentals anonyma offren för utrensningen efter kriget. Han hade i 10 år varit aktiv i arbetarrörelsen och gick med i rödgardisterna i Februari 1918.
Detta skall vi utreda närmare!

Gift med Ramberg, Saima Suleima
(Far Ramberg, Frans Oskar , Mor Wikstedt, Thekla Aleksandra )

Barn med Ramberg, Saima Suleima
15.1 Enges, Frans Alarik d. [ Tabell 19 ]
15.2 Enges, Berta Suleima
Gift med Paukkonen, Y Begränsad
15.3 Enges, Emma Mari
15.4 Enges, Alma Ingeborg
15.5 Enges, Stig Armas
15.6 Enges, Sylvi Astrid [ Tabell 20 ]
15.7 Enges, A E Begränsad [ Tabell 21 ]
15.8 Enges, Irma [ Tabell 22 ]
15.9 Enges, Y Begränsad
15.10 Enges, A Begränsad [ Tabell 23 ]

 

Tabell 16

[ Från tabell 12 ]
ds sd

Enges, Lempi Maria

Född  576

Gift med Nieminen, Einar f. Keuruu? d.

Barn med Nieminen, Einar
16.1 Nieminen, J Begränsad
Gift med Saijonkivi, H Begränsad

 

Tabell 17

[ Från tabell 13 ]
dd dd

Förars, Aina Maria

Gift  Vörå Höijer, Erik Mattsson
Född  Vörå, Myrbergsby?
Död  Vörå?

Gift med Höijer, Erik Mattsson f. Vörå? d. Vörå, Rökiö?

Barn med Höijer, Erik Mattsson
17.1 Höijer, J Begränsad [ Tabell 24 ]
17.2 Höijer, V M Begränsad [ Tabell 25 ]
17.3 Höijer, K-G Begränsad
17.4 Höijer, Greta Valdina f. Vörå, Rökiö? d. Vörå, Rökiö?
17.5 Höijer, S L Begränsad [ Tabell 26 ]
17.6 Höijer, L V Begränsad [ Tabell 27 ]
17.7 Höijer, Anders f. Vörå, Rökiö? d. Vörå, Rökiö?

 

Tabell 18

[ Från tabell 13 ]
dd dd

Förars, Hulda Irene *

Gift  Vörå Enges, Johan Erik Eriksson
Född  Vörå, Myrbergsby?
Död  Vörå, Myrbergsby? Tallmo?

Gift med Enges, Johan Erik Eriksson * f. Vörå, Lålax? d. Vörå, Myrbergsby?
(Far Enges, Erik Johansson * f. Vörå, Lålax? d. Vörå? , Mor Sandström, Greta Lovisa Johansdotter * f. Vörå, Koskeby? )

Barn med Enges, Johan Erik Eriksson
18.1 Enges, Sven Erik * f. Vörå, Lålax? d. Vörå, Myrbergsby? [ Tabell 28 ]
18.2 Enges, B J Begränsad
Gift med Ghita Begränsad

 

Tabell 19

[ Från tabell 15 ]
ds ss s

Enges, Frans Alarik

Född  I Korsholm kb står det "Ingermaland, Kapris" som födelseort.? 67
Bosatt  65
Död 

Gift med Olga Begränsad

Barn med Olga
19.1 Enges, K A Begränsad [ Tabell 29 ]

 

Tabell 20

[ Från tabell 15 ]
ds ss d

Enges, Sylvi Astrid

Född  73
Bosatt  65

Gift med Laaksonen, N Begränsad

Barn med Laaksonen, N
20.1 Laaksonen, L Begränsad

 

Tabell 21

[ Från tabell 15 ]
ds ss s

Enges, A E

21.1 Enges, K Begränsad [ Tabell 30 ]
21.2 Enges, K Begränsad [ Tabell 31 ]

 

Tabell 22

[ Från tabell 15 ]
ds ss d

Enges, Irma

Född  Någon gång efter detta år.? 65

Gift med Ailio, K Begränsad

Barn med Ailio, K
22.1 Enges, Keijo Juhani [ Tabell 32 ]

 

Tabell 23

[ Från tabell 15 ]
ds ss s

Enges, A

Gift med Mykkänen, A Begränsad

Barn med Mykkänen, A
23.1 Enges, P Begränsad
23.2 Enges, P Begränsad

 

Tabell 24

[ Från tabell 17 ]
dd dd s

Höijer, J

Gift med Skåtar, S A J Begränsad

Barn med Skåtar, S A J
24.1 Höijer, G G-M Begränsad [ Tabell 33 ]
24.2 Höijer, E L K Begränsad [ Tabell 34 ]

 

Tabell 25

[ Från tabell 17 ]
dd dd d

Höijer, V M

Gift med Sundell, G A Begränsad

Barn med Sundell, G A
25.1 Sundell, N A Begränsad

 

Tabell 26

[ Från tabell 17 ]
dd dd d

Höijer, S L

Gift med Budd, J A Begränsad

Barn med Budd, J A
26.1 Budd, B E Begränsad [ Tabell 35 ]

 

Tabell 27

[ Från tabell 17 ]
dd dd d

Höijer, L V

Gift med Kaustinen, M M Begränsad

Barn med Kaustinen, M M
27.1 Kaustinen, B M Begränsad [ Tabell 36 ]
27.2 Kaustinen, T M Begränsad
Gift med Myllymäki, S Begränsad

 

Tabell 28

[ Från tabell 18 ]
dd dd s

Enges, Sven Erik *
Bonde

Gift  Stockholm Eirasuo, Ritva Anneli
Född  Vörå, Lålax?
Död  Vörå, Myrbergsby?

Gift med Eirasuo, Ritva Anneli * f. Helsingfors?
(Far Eirasuo, Eero Eskil * f. Dragsfjärd, Björkboda? d. Vörå, Myrbergsby? , Mor Into, Aira Orvokki * f. Tavastehus? d. Helsingfors? )

Barn med Eirasuo, Ritva Anneli
28.1 Enges, K E Begränsad [ Tabell 37 ]
28.2 Enges, Jan Anders * f. Sverige, Lidingö (AB)? [ Tabell 38 ]
28.3 Enges, L C Begränsad [ Tabell 39 ]

 

Tabell 29

[ Från tabell 19 ]
ds ss ss

Enges, K A

Gift med Rissanen, E-S Begränsad

Barn med Rissanen, E-S
29.1 Enges, K-M Begränsad
29.2 Enges, S S Begränsad

 

Tabell 30

[ Från tabell 21 ]
ds ss ss

Enges, K

Gift med Raili Begränsad

Barn med Raili
30.1 Enges, P Begränsad
30.2 Enges, P A Begränsad

 

Tabell 31

[ Från tabell 21 ]
ds ss ss

Enges, K

Gift med Paloheimo, O Begränsad

Barn med Paloheimo, O
31.1 Enges, T Begränsad

 

Tabell 32

[ Från tabell 22 ]
ds ss ds

Enges, Keijo Juhani

Född  213
Gift  1955 Korvenranta, T 213

Gift Begränsad med Korvenranta, T Begränsad

Barn med Korvenranta, T
32.1 Enges, T Begränsad

 

Tabell 33

[ Från tabell 24 ]
dd dd sd

Höijer, G G-M

Gift med Persson, J-EK Begränsad

Barn med Persson, J-EK
33.1 Persson, J E Begränsad
33.2 Persson, P E Begränsad

 

Tabell 34

[ Från tabell 24 ]
dd dd sd

Höijer, E L K

Gift med Nyman, G E Begränsad

Barn med Nyman, G E
34.1 Nyman, G J Begränsad
34.2 Nyman, J Begränsad

 

Tabell 35

[ Från tabell 26 ]
dd dd ds

Budd, B E

Gift med Thors, L-MB Begränsad

Barn med Thors, L-MB
35.1 Budd, S J-E Begränsad
35.2 Budd, G S J Begränsad

 

Tabell 36

[ Från tabell 27 ]
dd dd ds

Kaustinen, B M

Gift Begränsad med Carita Begränsad
Gift med Myntti, L Begränsad

Barn med Carita
36.1 Kaustinen, M Begränsad
36.2 Kaustinen, V Begränsad

 

Tabell 37

[ Från tabell 28 ]
dd dd ss

Enges, K E

Gift med Backlund, S M Begränsad
(Far Paavilainen, V O Begränsad, Mor Backlund, G G Begränsad)

Barn med Backlund, S M
37.1 Enges, L V E Begränsad

 

Tabell 38

[ Från tabell 28 ]
dd dd ss

Enges, Jan Anders *
Systemarkitekt

Förlovad  Vasa Nieminen, Eva Alice
Gift  Vasa Nieminen, Eva Alice
Född  Sverige, Lidingö (AB)?
Bosatt  1989 Vörå?
Bosatt  Mariehamn? Med familj?

Gift med Nieminen, Eva Alice * f. Vasa?
(Far Nieminen, Bengt Vilhelm * f. Korsholm, Roparnäs? d. Vasa, Orrnäs? , Mor Dahl, Ingrid Alice * f. Vasa? d. Vasa? )

Barn med Nieminen, Eva Alice
38.1 Enges, Fredrik Alexander f. Vörå, Myrbergsby?
38.2 Enges, Jonas Christoffer * f. Vörå, Myrbergsby?

 

Tabell 39

[ Från tabell 28 ]
dd dd sd

Enges, L C

Gift med Kettu, Kai Kalervo

1980 Driftsmaskininst, Zimmermanska skolan Västerås
1980-83 Driftsmaskininst, Wirsbo bruk
1982 Värnplikt i svenka flottan, Motormekaniker på minsvepare
1983-84 Tryckare, Rani Plast, Terjärv
1988-93 Planerare på Strömberg (ABB)
1993-98 Chief Design Engineer, Wärtsilä NSD
1998-2000 Wärtsilä North America, Houston
2000-02 Wärtsilä North America, Annapolis, Maryland, USA
2002 Project Manager, Wärtsilä, Vasa
 
Barn med Kettu, Kai Kalervo
39.1 Kettu, N J Begränsad
39.2 Kettu, S M Begränsad
39.3 Kettu, J E Begränsad

Index

Anna Mickelsdotter   [ 1 ] [ 8 ]
Brita Elosfdotter   [ 1 ]
Carita Begränsad  [ 36 ]
Ghita Begränsad  [ 18 ]
Olga Begränsad  [ 19 ]
Raili Begränsad  [ 30 ]
Ailio, K Begränsad  [ 22 ]
Antbrams, Brita Jakobsdotter   [ 13 ]
Antbrams, Jakob Jakobsson   [ 1 ] [ 9 ]
Antolis, Johan Johansson   [ 3 ]
Antolis, Matts Johansson   [ 3 ]
Antus, Beata Mårtensdotter   [ 1 ]
Backlund, G G Begränsad  [ 37 ]
Backlund, S M Begränsad  [ 37 ]
Bagg, Jakob Eriksson   [ 1 ] [ 9 ]
Bertills, Matts Hansson   [ 1 ]
Blusi, Caisa Greta Eriksdotter   [ 7 ]
Budd, B E Begränsad  [ 35 ]
Budd, G S J Begränsad  [ 35 ]
Budd, J A Begränsad  [ 26 ]
Budd, S J-E Begränsad  [ 35 ]
Carlspets, Beata Andersdotter   [ 1 ]
Dahl, Ingrid Alice   [ 38 ]
Eirasuo, Eero Eskil   [ 28 ]
Eirasuo, Ritva Anneli   [ 28 ]
Eklund, Maria Eriksdotter   [ 13 ]
Enges (Perdy), Mikki Mikinpoika   [ 11 ]
Enges, Fredrik Alexander   [ 38 ]
Enges, Johan Erik Eriksson   [ 18 ]
Enges, Jonas Christoffer   [ 38 ]
Enges, Sven Erik   [ 28 ]
Enges, Sylvi Astrid   [ 20 ]
Enges, A B E Begränsad  [ 7 ]
Enges, A E Begränsad  [ 21 ]
Enges, Alma Ingeborg   [ 15 ]
Enges, Anders Johansson   [ 1 ]
Enges, Anna Johansdotter   [ 1 ]
Enges, Anna Johansdotter   [ 1 ]
Enges, Anna Johansdotter   [ 4 ]
Enges, Anna Liisa Juhantytär   [ 6 ]
Enges, Anna Lisa Johansdotter   [ 10 ]
Enges, Anna Lisa Mattsdotter   [ 2 ]
Enges, A Begränsad  [ 23 ]
Enges, B J Begränsad  [ 18 ]
Enges, Beata Johansdotter   [ 4 ]
Enges, Beata Johansdotter   [ 2 ]
Enges, Beata Mattsdotter   [ 2 ]
Enges, Berta Suleima   [ 15 ]
Enges, Brita Johansdotter   [ 4 ]
Enges, Brita Johansdotter   [ 3 ]
Enges, Carl-Johan Eriksson   [ 7 ]
Enges, Edla Sofia   [ 11 ]
Enges, Emma Mari   [ 15 ]
Enges, Erik Eriksson   [ 7 ]
Enges, Erik Eriksson   [ 7 ]
Enges, Erik Johansson   [ 18 ]
Enges, Erik Mattson   [ 7 ]
Enges, Frans Alarik   [ 19 ]
Enges, Frans Mikko (Mikael) Hedviginpoika   [ 15 ]
Enges, Greta Johansdotter   [ 1 ]
Enges, Greta Johansdotter   [ 4 ]
Enges, Greta Lovisa Matssdotter   [ 2 ]
Enges, Irma   [ 22 ]
Enges, Jaakko   [ 12 ]
Enges, Jan Anders   [ 38 ]
Enges, Johan Johansson   [ 4 ]
Enges, Johan Johansson   [ 1 ]
Enges, Johan Mattson   [ 6 ]
Enges, Johan Thomasson   [ 1 ]
Enges, Juha Mikko Viktor   [ 11 ]
Enges, K A Begränsad  [ 29 ]
Enges, K E Begränsad  [ 37 ]
Enges, K-M Begränsad  [ 29 ]
Enges, Keijo Juhani   [ 32 ]
Enges, K Begränsad  [ 30 ] [ 31 ]
Enges, L C Begränsad  [ 39 ]
Enges, L V E Begränsad  [ 37 ]
Enges, Lempi Maria   [ 16 ]
Enges, Lisa Johansdotter   [ 4 ]
Enges, Lisa Johansdotter   [ 1 ]
Enges, M E Begränsad  [ 7 ]
Enges, Maja Kaisa Johansdotter   [ 1 ]
Enges, Maria Johansdotter   [ 1 ]
Enges, Maria Johansdotter   [ 4 ]
Enges, Maria Mattsdotter   [ 2 ]
Enges, Matti (Mats) Alfred   [ 11 ]
Enges, Matts Eriksson   [ 7 ]
Enges, Matts Johansson   [ 1 ]
Enges, Mickel Mattson   [ 5 ]
Enges, Mårten Johansson   [ 1 ]
Enges, Mårten Mattsson   [ 2 ]
Enges, P A Begränsad  [ 30 ]
Enges, P Begränsad  [ 23 ] [ 30 ]
Enges, S S Begränsad  [ 29 ]
Enges, Stig Armas   [ 15 ]
Enges, Thomas Eriksson   [ 7 ]
Enges, Tomas Matsson   [ 2 ]
Enges, T Begränsad  [ 31 ] [ 32 ]
Enges, Ulla Mattsdotter   [ 2 ]
Enges, V J J Begränsad  [ 12 ]
Enges, Vilho Johannes   [ 12 ]
Enges, Y Begränsad  [ 15 ]
Förars, Aina Maria   [ 17 ]
Förars, Hulda Irene   [ 18 ]
Förars, Ida Johanna   [ 13 ]
Förars, Alfred   [ 13 ]
Förars, Johan Werner   [ 13 ]
Förars, Johan Andersson   [ 13 ]
Huhta (Orrholm), Hedvig Sofia Tanelintytär   [ 11 ]
Höijer, Anders   [ 17 ]
Höijer, E L K Begränsad  [ 34 ]
Höijer, Erik Mattsson   [ 17 ]
Höijer, G G-M Begränsad  [ 33 ]
Höijer, Greta Valdina   [ 17 ]
Höijer, J Begränsad  [ 24 ]
Höijer, K-G Begränsad  [ 17 ]
Höijer, L V Begränsad  [ 27 ]
Höijer, S L Begränsad  [ 26 ]
Höijer, V M Begränsad  [ 25 ]
Into, Aira Orvokki   [ 28 ]
Jåfs, Anna Larsdotter   [ 4 ]
Jåssis, J M M Begränsad  [ 14 ]
Jåssis, Jacob Mickelsson   [ 10 ]
Jåssis, M J Begränsad  [ 14 ]
Kaja, Susanna Jacobsdotter   [ 5 ]
Kastus, Greta Isaksdotter   [ 2 ]
Kaustinen, B M Begränsad  [ 36 ]
Kaustinen, M M Begränsad  [ 27 ]
Kaustinen, M Begränsad  [ 36 ]
Kaustinen, T M Begränsad  [ 27 ]
Kaustinen, V Begränsad  [ 36 ]
Kettu, Kai Kalervo   [ 39 ]
Kettu, J E Begränsad  [ 39 ]
Kettu, N J Begränsad  [ 39 ]
Kettu, S M Begränsad  [ 39 ]
Konsti, Anna Mattsdotter   [ 8 ]
Konsti, Matts Isaksson   [ 1 ] [ 8 ]
Konsti, Matts Mattson   [ 8 ]
Konsti, Mickel Mattsson   [ 1 ]
Korvenranta, T Begränsad  [ 32 ]
Kukko, Tuomes Tuomaanpoika   [ 6 ]
Kullas, Anders Mårtensson   [ 13 ]
Laaksonen, L Begränsad  [ 20 ]
Laaksonen, N Begränsad  [ 20 ]
Mallula, Maria   [ 12 ]
Murkais (Haga), Mickel Mattsson   [ 2 ]
Murkais, Beata Mattsdotter   [ 3 ]
Murkais, Hans Mattsson   [ 1 ]
Murkais, Matts Mickelsson   [ 2 ]
Mykkänen, A Begränsad  [ 23 ]
Myllymäki, S Begränsad  [ 27 ]
Myntti, L Begränsad  [ 36 ]
Måsa, Edla Johansdotter   [ 14 ]
Nieminen, Bengt Vilhelm   [ 38 ]
Nieminen, Eva Alice   [ 38 ]
Nieminen, Einar   [ 16 ]
Nieminen, J Begränsad  [ 16 ]
Nikula (Nichols), A M Begränsad  [ 11 ]
Nordstrom, Frans Alexius   [ 11 ]
Nordstrom, K H Begränsad  [ 11 ]
Nyman, G E Begränsad  [ 34 ]
Nyman, G J Begränsad  [ 34 ]
Nyman, J Begränsad  [ 34 ]
Ohlis, Beata Mattsdotter   [ 8 ]
Ohlis, Erik Mattsson   [ 3 ]
Ohlis, Johannes Mattsson   [ 3 ]
Ohlis, Maria Mattsdotter   [ 9 ]
Ohlis, Matts Mattson   [ 3 ]
Ohlis, Mårten Mattson   [ 3 ]
Orrholm, Daniel Teofilus Danielsson   [ 11 ]
Paavilainen, V O Begränsad  [ 37 ]
Paloheimo, O Begränsad  [ 31 ]
Paukkonen, Y Begränsad  [ 15 ]
Perdy, Jacob Jacobsson   [ 5 ]
Perdy, Susanna Jacobsdotter   [ 5 ]
Persson, J E Begränsad  [ 33 ]
Persson, J-EK Begränsad  [ 33 ]
Persson, P E Begränsad  [ 33 ]
Ramberg, Frans Oskar   [ 15 ]
Ramberg, Saima Suleima   [ 15 ]
Rissanen, E-S Begränsad  [ 29 ]
Rukkinen, Anna Greta   [ 6 ]
Saijonkivi, H Begränsad  [ 16 ]
Sandström, Greta Lovisa Johansdotter   [ 18 ]
Skarp, Johan Johansson   [ 4 ]
Skarper, Anna Johansdotter   [ 4 ]
Skåtar, S A J Begränsad  [ 24 ]
Storgård, R O Begränsad  [ 14 ]
Sundell, G A Begränsad  [ 25 ]
Sundell, N A Begränsad  [ 25 ]
Svens, Maria Anderssdotter   [ 1 ] [ 9 ]
Taivalmaa, Maria Johansdotter   [ 11 ]
Thors, L-MB Begränsad  [ 35 ]
Träsk, Erik Eriksson   [ 8 ]
Wikstedt, Thekla Aleksandra   [ 15 ]
Åkers, A S Begränsad  [ 14 ]
Åkers, Erik Arvid   [ 14 ]
197 personer

Källor:

 36 Ilmajoki 1899-08 p. 1845
 58 Ilmajoki kb
 59 Ilmajoki 1056, Ilmajoki 1889-98 p. 1272
 61 Korsholm p. 480
 63 Vasanejdens Släktforskare 1985 s.26
 65 PE 6.8.2001
 67 Korsholm 1907-16 II p. 480
 68 Ilmajoki 1889-98 p 1272
 69 Krigsdödade i Finland 1914-1922, Statsrådets kansli
 73 Korsholm, p. 480
 127 Ilmajoki 1878-87 p. 840
 213 Tom Enges
 221 OG
 243 Göran Berglund
 375 Vörå kb 1881-90 p. 845
 576 Lauri Kiviniemi