några sidor på nätet om släktforskning

Bortförda av ryssarna under Stora Ofreden

Se även Pia Uppgårds avhandling om detta ämne:
'Af ryssen bortförda' : bortrövandet av människor från Österbotten till Ryssland under stora ofreden. Åbo Akademi, 2002.

Specifikation på the af Ryssarne borttagna folk ifrån Wörå församling och detta på åthskilliga tijder:

 

Ifrån Rekipeldo by

 
1 Israels gård, Mats Johansson om 7 1/2 år gl. då han togs om Slagz Wintern af Afwalonisce Dragonnerne, A:o 1714
2 Sammaledes Ibidem Matts Pehrsson a 25 åhr
3 If:r Peet, Mårten om 15 åhr, Togs til Gen: Bruuse 1714 om Wintern. Brodren Matts Mattsson om 10 åhr Togs 1716 å Somar
4 Jåfs, Michel Isaaksson med hustru och dotter Brita, noch B:rhustru Lijsa med Sonen Michel af 4 åhr, och flickan om 2 åhr, 1714 om wintren
5 Lillkahru, Michel Isaakson om 7 åhr, Togs 1718 wed sitt Tiggiande af Margret:ne (?)
6 Stoorkahru, Sigfred Mårtensson om 9 åhr och Syster Lijsa af 10 åhr Togos 1714 om wintern. noch af Samma gård gåssen Matts af 8 och flickan Marg. af 3 åhr med Mod:n Lijsa Ohlsdotter togos 1714 om hösten af.
7 Simos, Simon Jacobsson med hust Lijsa och 3:ne döttrar Barbru om 12, Lijsa om 11, Anna om 9 åhr, Togos Slags wintern noch gåssen Simon om 10 åhr
8 Matts Mattsson om 5 åhr, Togs Slagswintern til ryska öfwersten
9 gåssen Abraham Isaakson om 5 åhr, Togs 1714 til Ryska Regementet.
10 Josscahru, Pehr Johansson om 45 åhr, huusbonde, Togs 1714 ef:r Slagswintern uthi Gen Bruuses följe
11 Castus, Jacobs söner 3:ne st, Isaac om sina 17, Mårten om 12, Matts om 10 åhr, 2:nne hoos öfwerst Mansteen. Noch samma gård, Bertil Mattsson med hustru Beata Bertilsdotter och Son Johan af 3 åhr
12 Westas, Pig: Anna Mattsdotter om 20 åhr Togs Slags Wintern
13 Pörnull, Sigfred Simonsson med hust och 6 st. barn 3 söner och 3 döttrar Togos Slagswintern
 

Ifrån Jörala by

 
14 Jacobs gård, hust Brita Mattsdotter med Son Matts Michelson om 2 åhr. Togos 1714 om hösten
15 Jåfs, Lijsa Michelsd:r om 18 åhr Togs 1714 om hösten
16 Härtull, Michel och Lars Mattssöner, den äldre 13, den yngre 9 åhr. Noch Pig. Brijta Zach dotter om 18 åhr togos Slags wintern
17 Caurjerfwi, Johan Mattsson om 12 åhr Togs slagswint
 

Andiala by

 
18 Hirsal, Mårten Staphansson om sina 17, B:r Sigfred om sine 19 åhr, noch Syst. hust Anna om 24 åhr ibid. Anna Mårtensdotter af 14 åhr med dess B:r Johan båda Togos om hösten 1714.
19 Härtus, Thomas Michelsson om 7 åhr Togs Slagwintern
20 Nyby, Pig: Maria Mattsdotter om 16 åhr, Togs till Major Romacof om hösten 1714
21 Antils, Michel Ohlsson om 12 åhr. Togs om hösten 1714 av dragonerne
 

Lomby

 
22 Rassmus, Matts Mårtensson om 9 åhr Togs om hösten 1714
23 Cnuts, Mårten Bertilsson 15. Johan Larsson om 8 åhr, Togos om hösten 1714
24 Buddas, Mårten Michelsson om 9 åhr Togs Slagwintern af en Cosackwe
25 Thors, Isaak Larsson om 8 åhr, Togs Slagswintern af wallonska Regementet.
26 Kulpas, Thomas Hendersson om 12 åhr, B:r Hendrich om 8 åhr
27 Martis, Anna Ersdotter om 14 åhr, Togs om hösten 1714 af dragonnerne
28 Tiggiare barn, 3 st, Anna Pehrsdotter, om 20 åhr togs om hösten 1714. Hem i gården, noch Syst:r Christin och Barn, tagen uthi Wasa med sitt bettlande
29 Jäppil, fadren Michel Andersson med Sonen Erich och Broor Son Anders Johansson af 9 åhr, Togs om Slags wintern af dragonnerne
30 Kylkis, Abrah: Marcusson af 9 åhr, Togs af drag:e Major. Noch Syst:r Anna om 16 åhr af en Capit:n om Slags wintren.
31 Smedens, söner Michel af 14, Johan af 13, Samuel 7 åhr Togos Slags wintren, barn Johan warit hoos General Bruusen A:o 1720
32 Cånstis, hust. Maria Staphansdotter om 20 åhr med son Erich om 1 1/2 åhr af Cousackerne 1715 om wåren tagen
33 Nissil, Margeta Johansdotter, â 18, Togs Slagswint. noch Britta och Maria, hans döttrar om 12 och 10 åhr Togos twenne åhr efter Slaget
 

Bergby

 
34 Kiärpas, Margeta Bertilsdotter â 18 åhr, af Capt. Rulin 1716 Tagit
35 Jupers, Isaak Mickelsson â 12 åhr, til öfwersten af Afwaloniska Regementet, noch Matts Johansson â 10 om Slagwintren tagen
36 Constis, Matt â 10, Lars 12, Mårt 7 och Johan 8 åhr Anderssöner 2:nne blif:t tagne Slagswintern, 2 hösten efter
 

Kåskeby

 
37 Isaacus, Pehr Michelsson â 14 åhr, togs Slagswintern
38 Clemets, Matts Johansson â 8 åhr dito
39 Knubbas, Simon Johansson â 12, och Syst. Maria â 7 åhr noch: Erich Mattsson â 10 än Michel Michelsson â 9 åhr Tagen Slagswintren
40 Nicus, Johan Mattsson â 12 Syst: Margeta â 10, noch: hust Maria Pehrsdotter, med söner 3:nne st. Erich â 7. Matts â 4. Johan â 1/2 åhr Erichssöner, noch Johan Andersson â 8 åhr, tagit 2:nne åhr efter Slaget
41 Dahlkarls, Hans Simonsson â 7 åhr. Togs Slagsw.
 

Miemosby

 
42 Grannas, Maria Mattsdotter â 16 åhr, Togs Slagswint:n af en drag:e Capit:n noch, Maria Isaaksdotter â 8. Togs 2:nne åhr efter slaget
43 Tuunäs, Carin Mattsdotter â 7 åhr Togs Slagswint:n
44 Miemos, Carin Michelsdotter â 20 åhr togs Slagwint noch, Brita Mårtensdotter â 10 åhr togs om hösten 1714
45 Carilais, Gabriel Gabrielsson â 8 åhr togs om hösten 1714, noch Johan Jacobsson â 8 åhr Togs Slagswintren
46 Grind, Carl Carlsson â 12 åhr, togs om hösten 1714. Noch Johan Jacobsson â 8 åhr Togs Slags wintren
 

Mäkipää by

 
47 Greggas Maria Mårtensdotter â 12. och Syst. Lijsa â 11 åhr Togs 2:nne åhr efter Slagswintren
48 Storlund, Erich Isaaksson â 11 åhr, Togs Slagswintren till Weetska Regementet.
49 Staphans, Giösta Mattsson â 7 åhr Togs Slagswintren
50 Lillund, Mårten Mårtensson â 14. åhr Togs om hösten 1714
51 Murikais, Jacob Mattsson â 16 åhr Togs Slagswint. noch Margeta och Anna Isaaksdöttrar â 16 och 15 åhr. Anna har warit på ¼Sara?¼. hos Petter burg hoos en Jungfru Daria wid...
 

Rökiö by

 
52 Baggas, Erich Mattsson â 14 åhr Togs Slagswint. Til Öfwerst Liutnant Freundt.
53 Antbrams, Johan Andersson â 11. Br Anders â 8 åhr, Togos Slagswintren
54 Smårois, Margreta Simons â 20. noch Br. Erich â 15 åhr, än Maria Erichsdotter â 11 åhr togos Slags wintren
55 Cnuts, Joh â 15. Matts â 13. och Erich â 8 åhr, hwilcken och följer öfwerst Lieut. Freundt, än ... Mårten Mattsson, Tagen Slags wintren.
56 Eskils, Samuel Larsson â 12 åhr, Togs om hösten Til ...nat Capit. Til Lutska Regementet 1714.
57 Rex, Jacob Ersson 13 åhr, Togs til öfwerst Lieutnant Freundt. Slags Wintren.
58 Kullas, Matts Eriksson med hust: Anna, noch dr Mårten Esaieson â 16 åhr, Pig. Carin Mårtensdotter â 26 åhr. Togs alla Til öfwerst Lieutnant Freund
59 Pytars, Maria Thomasdotter â 14 åhr, hoos öft. Lieut. Freundt. Br Thomas â 7 åhr Togs af dragonerne om hösten 1714.
60 Clerkas, Carin Isaaksdr â 14 åhr, Togs Slagswint.
61 Bertil Påhls, Brita Jacobsdotter â 20 åhr, togs om hösten
62 Secret, Holms dotter Hellena â 20. Togs af öfst. Mansteen (?)
 

Lålax by

 
63 Breedfors, Mårt. Mattsson â 10 åhr togs slagswintern til Narfska regementet, och Stephan pisare; noch, Johan Johansson â 8 åhr af Cousaquerne, Togs Slags wintren i Quimå, warit med Lutska drag:ne 1716.
64 Haga, Matts Abrahamsson med hust: och 2:nne barn dot:an nn â 20, Margeta â 2 åhr, Togs Slagswintren
65 Måssa, Erich och Hans Simonssöner, â 7 och 5 åhr togs Slags wintren
66 Junkers, Maria Matts:dr â 20 åhr Togs om hösten 1714
67 Enges, Pehr Thomasson â 18 åhr Togs 1715. Ledde 1721 under crolgusta Regementet
68 Ollus, Michel Erichson â 14 åhr, Togs om hösten 1714. Til Weetska Regementet, hoos en wacht mäst:r Anton, br:dn Hendrich â 11 åhr. dito Reg: och Capt: Machlohf.
69 Jossus, Johan Hendrichsson â 15 under Woligutska Regementet, brod: Mårten â 13 åhr under Weetska Reg. hoos öfwerst Greco
70 Jofs, Lisa Johans:dr â 10. Togs Slagswintren
71 Nårrby, Erich Hindrichsson â 10. Togs Slags wintren, brod: Mårten â 7 åhr Togs om hösten 1714. Noch Anna Thomasdotter â 12 Togs Slags wintren än Johan Jacobson â 10 åhr }
 

Tuckur by

 
72 Grindas, Lijsa Mattsdotter â 20 åhr Togos Slagswintren
73 Jofs, Matts Eskilsson â 13 åhr Togos Slagswintren
74 Marcus, Maria Pehrs:dr â 12 åhr af Cousaq: öfwersten. Togos Slagswintren
75 Kärp (?), Erich Mattsson â 12. hoos en drag:ne Lieut. brod: Matts â 9.under woligutska R:t, än brod: Johan â 7 åhr, Syst: Carin â 19. Maria 11. och Margeta â 10 åhr.
76 Ers, Matts Mattsson â 5 1/2 åhr, hoos en kiöpman Simon Lazaroff, Syst: Carin â 9 åhr, ähr hoos Furst: Galitzin
77 Swähls, And: Pehrsson â 13 åhr togs Slags wintren
78 Skåttus, Margeta Simons:dr â 20 åhr Togs 1714 om hösten
79 Jontas, Jacob Andersson â 10 åhr, Togs Slags wintren
80 Cockus, Matts Andersson â 9 åhr
81 Akers, Gustaf Gustafsson a 12 åhr Togs Slags wintren
82 Broors Maria Mårtens:dr a 14 åhr Susanna â 8 åhr af en drag:Lieutnant, noch Margeta Michelsdotter â 14 åhr. Togs 1716 om hösten.
 

Kofjoki by

 
83 Smeds, Mårt: Mattsson â 7 åhr
84 Widdas, Brita Pehrs:de â 9 åhr } Togos Slags wintren
 

Kaitzår by

 
85 Kuddus, Hend: Isaaksson
86 Bertils, Anders Mattsson Togos Slags wintren .... Til Gen: Zekin
87 Henricus, Simon Påhlsson, och Syst: Margeta â 18. Togs om hösten til Ivan Greco, af weetska Regt:
88 Thomas, Mårten Michelsson, â 18 åhr, Togs Slags wint: Til Gen: Zekin
89 Finnas, Michel Johansson â 13 åhr, Togs om hösten 1714. Til weetska Reg:t: af Adiutant: Stephan Achintits
90 Sigfreds, Mårten Åkisson, â 18 åhr, Togs 1715.
91 Lassus, Matts Larsson â 8 åhr af Cousaq:ne Slags wintren
 

Karfwuat by

 
92 Bengters, Lars Michelsson â 14 åhr, Syst: Carin â 16. Togs om hösten 1714.
93 Ulfwis, Mårt: Mårtensson â 12 åhr, brod: Simon â 61/2. Togos Slags wintren. och hösten efter B:r Thomas â 9.
94 Rännars, Matts Mattsson â 7 åhr, Togs om hösten 1714.
95 Mag. Gezeli, huus Piga Anna Ersdot:r â 28 åhr Togs hösten 1714.
 

Kimå by

 
96 Hammarsmedens Anders Formans Barn Anders Andersson â 11 åhr Togs Slags wintren, lever i Åbo under Lutska Reg:t 1727 d 27 Sept: hoos Capt:n Simon Axphanovitz Qvastoff och hustru Samson, Syst: Carin â 8, behölts af en drag:ne Capt:n
97 Hammarsmeden Mårten Andersson (?) Med hust: och d:r Carin â 8 åhr Son Anders â 6 , och den yngsta â 3 åhr Tagna Slags W:
98 Kohlarens, Lars Larsson â 10 åhr Togs 1714 om hösten
99 Lassus, Lars Erichsson â 13 åhr Togos Slagswintren
100 Staphans, Matts Mårtensson â 11 åhr Togos Slags wintren
101 Kyras, Erich Jacobsson â 11 åhr Togos Slagswintren
102 Cnuters, Anders Erichsson, â 11 åhr Togs om hösten 1714. och Syst: Maria â 19 åhr
103 Backas, Matts Påhlsson â 11 åhr, än Mårt: Mårtensson â 9.
104 Muttas, Mårten Johansson, â 11 åhr. dessa Tagna Slags W:}
105 Heijde, Anders Pehrsson â 15 åhr, Togs om hösten 1714. brod:n Matts â 7. Togs om hösten 1715.
106 Kyråboas, Erich Simonsson â 13 åhr, brod:n Johan â 7.
107 Baggas, Johan och Mårten Erichssöner â 11. begge om Slags w.
108 Auras, Matts Göstafsson â 11 åhr, brod:n Mårten â 10 åhr dessa bröder (?) äro tagna Slags wintren än Erich Johansson med hust: och ett barn Johan â 11 åhr Togs 1719 om wintren til Snickare åth Gen. Galizin.
109 Cuckos, Johan Larsson â 10. Syst: Lijsa â 9 åhr, Tog: om hösten 1714.
110 Ifrån Bruket, Johan Jacobsson â 10 åhr, Togs 1715 om hösten. Syst:n Margreta â 11 åhr och brod:n Mårten om 3 åhr, Togos fyra åhr för detta .... deras tiggiande.
111 än If:n Bruket, Maria Johansd:r â 14 åhr, Togs 1715, Syst Anna â 11 åhr och Brod:n Jacob â 7. Togos 1717 af Siöfolcket i Waasa, än brod:n Mårten â 14. hoos en drag:e af wolligutska Reg:t Simon Dement.
112 Än Brucks skrifwaren Petter Dahlström med hust: Chirstin. Togs til Gen: Gallitzin.
 

Keskis

 
113 Stoorkeskis, Påhl Hendrichsson â 15
114 Norrkeskis, Matts Johansson â 12 } åhr Togs Slags wintren den samma under Lutska Reg:t lefde 1721 hoos ...... ...tvanovitz
115 Brännars, Simon Simonsson â 6 åhr, Togs Slags wintren
116 If:n samma by, Johan Larsson â 12. brod:r Michel â 9 åhr. Togos på wägen 1716.
 

Oravais by

 
117 Nygårdz Göstaf Carlsson â 11 åhr, och Carl Johansson â 13 åhr
118 Seyplax, Carin Johans:dr â 26 åhr, Togs 1714 om hösten, noch Barbru Matts:dr â 15 åhr.
119 .............., Anders Johansson â 11 åhr.
120 Cnuts, Johan Mattsson â 15. noch brod:n Anders â 12 åhr.
121 Jacobs, Anders Johansson â 12. B:rn Erich â 10 åhr
122 Gustaf Gustafsson, med hust: Anna och Son Gustaf
123 Clockarens, Mårt: Johansson, â 6 åhr.
124 Johan Mårtensson â 14 åhr Togs Slags wintren.
 

Pensala by

 
125 Anders Clemetson â 12. noch Pig: Sophia Erichs:dr â 15 åhr
126 Engelands gård, Mårten Jacobsson â 13 åhr. noch gåssen Jacob â 12. än Pig. Lijsa Johans:dr â 20 åhr, Togs om hösten 1714
 

Oxgangar

 
127 ì Teugmå, Matts Hansson, med hust: och 4 styv (?) Flickor Maria â 12, Anna â 9, Beata â 8, och Lijsa â 7 åhr. Togos 1715 in í Januarij af en Lieutnant. noch Simon Andersson, â 8 åhr Togs 1714.
128 î än Isaak Mattson 9 åhr. Togs 1714 warit hoos en Cos:k Cap:t
 

Quimå by

 
129 Johan Michelsson â 9 åhr, hoos Erich â 6 åhr, Togs Slags wint:
 

Maxmå by

 
130 Cockas, Lijsa Mårtens:dr â 20 åhr, brod:n Hendrich â 10 åhr. Togs Slags wintren. noch Herman Johansson â 9. Togs Slags wintren. brod:n Petter â 7 åhr. Togs höst: efter. Item Henrich
131 ibid Pussus, Johan Mattsson â 10 åhr
132 Finnas, Matts Danielsson â 11 åhr } Togs Slags wintren
133 Kaggas, Olof Hansson â 15. brod:n Jonas â 8 åhr. Togs 1714 om wintren
134 Euras, Carin Matts:dr â 8 åhr
 

Kiercklax by

 
135 Öling, Anna Matts:dr â 20 åhr
136 Furunääs, Jacob Jacobsson med hust: Brita och söner Anders â 3. och Michel â 2 åhr. Pig: Maria Jacobs:dr â 22 åhr. Togs 1714.
137 Nissus, Mårten Jacobsson â 10 åhr, Togs Slags wintren
138 Bertils, Hendrich Hendrichsson â 14 åhr, brod: Simon â 10 åhr, Togs Slags wintren
139 Marcusas, Johan Esaiaeson med hust: Margreta och 4 sty: barn, Matts och Johan, dr Margeta och Anna. Pig: Carin Mattsdotter â 15 åhr, noch Pig Lijsa Matts:dr och Syst: hust: Anna i Waasa. Togs Slags wintren. Änkan Pig: Sussanna. do.
140 Esars, hust: lijsa Matts:dr. Och söner, Esaias â 7. och Matts â 5 åhr Johanssöner. än en dr Beata â 9 åhr, Togs 1715.
141 Lassus, Matts Larsson â 13, brod:n Jacob â 12 åhr, Togos Slags w.
142 Guttas, hust: Anna Michels:dr och hust: Barbru med en son Erich â 1/2 åhr, Togos Til Weetska Regt. 1715 af Capt:n Jacob Waseli Gelagi
143 Smeds, Michel Erichsson â 9 åhr, och brod:n Mårten â 8 åhr Togos Slags wintren
144 Kull.. Barbru Mårtens:dr â 20 åhr togs 1715.
 

Palwis by

 
145 Cnuts, Matts Larsson â 13 åhr.
146 Peet, Lijsa â 20. Carin â 12. Anna â 11 åhr Simons:dr, än Syst: Margret: â 8 åhr. Brod:n Matts â 10 åhr lefde för ett åhr sedan ved Pettersburg hoos en ......, dessa Togos Slags wintren.
147 Ersas Erich Michelsson â 8 åhr, Togs 1714 om hösten Til Narfska Regt. af Lieut: Michael Davidivitj ...malsoff, noch syst: Margeta och Anna â 10 och 9 åhr. Togos Slags wintren, än Pig: Maria Mårtens:dr â 14 åhr. Lefver än i Pettersburg.
148 Ers, Erich och Johan Thomassöner â 8och 6 åhr. Togs Slags wintren.
 
149 Ströms, Anders och Johan â 16 och 12 åhr, noch syst: Anna â 11 åhr Togos Slags wintren
 

Lothlax by

 
150 Huggars, Matts Mårtensson med Son Matts â 15 åhr och dott:n Brita â 16.
151 Simos, Johan Johansson â 15 åhr, Togs Slags wintren til Svandroska Regt.
152 E..ers, Margeta Esaiaed:r â 9 åhr Togs Slags wintren.
153 Josephs, Matts och Elias Josephssöner â 12 och 10 åhr Togos för 3 åhr sedan.
154 Åkers, Johan Johansson â 15 åhr, än Johan Johansson ... â 15 åhr. Togos Slags wintren
155 Slög, Esaias Andersson, â 15 åhr, Togos Slags wintren, noch Mårt: och Matts Erichssöner â 7 och 5 åhr. Togos i Wasa för 5 århr sedan wed betlande.
156 Eskils, Matts Eskilsson â 15 åhr, Togs Slags wintren
157 Kullas, Anna Mårtensd:r â 20 åhr Togs Slags wintren, än Abram Mattsson â 10 åhr, Togs til Iwan Proska Regt: Togs om hösten 1714
158 Sigfreds, Johan Johansson â 12 åhr, noch d:n Erich Johansson â 19 åhr, Togs Slags wintren
159 Helsings, Pig: Margeta Johansd:r â 20 åhr Slags wint.
 

Bertby

 
160 Gollus, Johan Mattsson â 11 åhr. Syst: Chirst: â 12 åhr Togos Slags wintren.
161 Zachris, Erich Johansson â 7 åhr. Togs Slags wintren af drag:ne
162 Mattus, Maria Mattsd:r â 18 åhr. Togs Slags wintren.
163 Antus, Simon och Anders Johanssöner â 11 och 9 åhr Togos Slags wintren, noch Johan â 12 åhr togs om hösten 1714.
164 Swens, Margeta Mattsd:r â 14 åhr, Togs Slags wintren
165 Ollus, Beata Erichsd:r â 18 åhr Togs Slags wintren.
166 Svendas, Johan Johansson â 5 åhr, hoos Jacob Ivanovits ...lanoff, Cosaak öfwersten. Togs Slags wintren
167 Finnas (?), Mårten Mårtensson â 6 åhr Togs Slags wintren, noch B:r Thomas â 13 åhr
168 Inhyses, Matts Erichsson â 10 åhr, Togs Slags wintren
169 Kolax, Maria Michelsd:r â 19 åhr, Togs Slags wintren, noch Anders Hindersson â 11 åhr, äf:n Göstaf Carlsson â 13 åhr, än Carin Michelsd:r â 36 åhr. än Johan Isaaksson â 9 åhr, Togs om hösten 1714.
 

Carfsår by

 
170 Håfwas, Matts Mårtensson â 15 åhr, Togs 1714 om hösten. Håfmans, Johan Mattsson, Togs Slags wintren 1714.
 

Soldaterna som Togos A:o 1720

 
1 mantahl, Mårten Mårtensson Smeds
2 mantal, Johan Hansson Bertils
3 mantal, Jacob Johansson Widd
4 mntl, Erich Mårtensson Caustis
5 mantal, And: Åkisson Sigfreds
6 mantal, Anders Mattsson Josephs
7 mant: Israel Simonsson Cavus
8 mant: Mårt: Mattsson Rännar
9 mt: Thomas Andersson Jäppil
10 mt: Erich Hansson Nårrby
11 mt: Mårten Andersson Härus
12 mt: Matts Olofsson Gammelgård
 

Zach: Kulenius

WD. Minist: