XMLXML i praktikenXML med ADOXML med ADO 2
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
Grunderna XSL Dynamiska sidor XML i praktiken

XML med ADO 2

När vi har formen klar skriver vi in lite kod:

 1. Preparationer

  Sätt in följande i General Declarations för formen:
  Option Explicit

  Dim C_PROVIDER As String
  Dim C_CONNECTION As String
  Dim C_XML As String
  Dim C_SQL As String

  ' Globalt Recordset objekt
  Dim rs As ADODB.Recordset


 2. Sätt in följade Form_Load handelseprocedur
  Private Sub Form_Load()
     ' modifiera dessa vid behov
     C_PROVIDER = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
     C_CONNECTION = "Data Source=" & App.Path & "\xml.mdb"
     C_XML = App.Path & "\xml.xml"
     C_SQL = "SELECT * FROM DATA"

     ' Skapa recordset objektet
     Set rs = New ADODB.Recordset

     ' Lite inställningar för knappar mm.
     cmd_SaveXML.Enabled = False
     txt_Texten.Locked = True
     txt_Siffran.Locked = True
     cmd_Navigera(5).Enabled = False
     txt_Texten = ""
     txt_Siffran = ""
  End Sub

 3. Sedan skapar vi koden som öppnar databasen och sparar den som xml
  Private Sub cmd_OpenMDB_Click()
     ' Skapa och öppna en Connection till databasen
     Dim conn As ADODB.Connection
     Set conn = New ADODB.Connection
     conn.Provider = C_PROVIDER
     conn.ConnectionString = C_CONNECTION
     conn.Open

     ' om recordsetten är öppen så stänger vi den
     If rs.State <> adStateClosed Then
        rs.Close
     End If
     
     ' OBS! använd helst klient kursor
     rs.CursorLocation = adUseClient
     rs.CursorType = adOpenKeyset
     rs.ActiveConnection = conn
     rs.LockType = adLockOptimistic

     ' öppna recordset med SQL
     rs.Source = C_SQL
     rs.Open

     ' Tag bort eventuella tidigare xml-filer
     If Dir(C_XML) <> "" Then
        Kill C_XML
     End If

     ' spara som xml
     rs.Save C_XML, adPersistXML
     
     ' stäng allt
     rs.Close
     conn.Close
     Set conn = Nothing
  End Sub

 4. Starta programmet och klicka på knappen "exportera xml". Om allt gått vägen borde du ny ha fått en xml fil sominnehåller allt data från databasen. Tag en titt på den...

 5. Som nästa så skapar vi koden som öppnar databasen från xml filen:
  Private Sub cmd_UseXML_Click()
     Dim I As Integer
     Dim fName As String

     ' Om recordset är öppen så stänger vi den
     If rs.State <> adStateClosed Then
        rs.Close
     End If

     ' måste ha klientkursor
     rs.CursorLocation = adUseClient
     rs.Open C_XML, _
           "Provider=MSpersist;", _
           adOpenKeyset, _
           adLockBatchOptimistic, _
           adCmdFile

     ' Övervaka ändringarna så att ändringar
     ' skrivs till xmlfilen på sådant sätt
     ' att vi ser alla ändringar
     rs.MarshalOptions = adMarshalModifiedOnly


     ' Nedanstående är ett trick som automatiskt ser
     ' till att textboxar kopplas till databasfälten
     ' Gå igenom fälten
     ' Om det finns en kontroll som heter
     ' txt_<Fältets namn> t.ex. txt_Siffran
     ' så kopplar vi detnna textbox till
     ' fältet
     ' vill vi inte loopa kan vi sätta följande rader
     ' för varje fält
     ' Set textboxen.DataSource = recordset
     ' textboxen.DataField = "namn på fältet"
     ' ta för guds skull inte och kör med
     ' rs!Fält = Text1.text varianten som ni
     ' kanske använde i VB 5.0

     On Error Resume Next
     For I = 0 To rs.Fields.Count - 1
        fName = "txt_" & rs.Fields(I).Name
        If fName = Controls(fName).Name Then
           Set Controls(fName).DataSource = rs
           Controls(fName).DataField = rs.Fields(I).Name
        End If
     Next
     On Error GoTo 0
     cmd_SaveXML.Enabled = True
     Label1.Caption = rs.AbsolutePosition & _
                 "/" & rs.RecordCount
  End Sub


 6. Vi skapar sedan en (enkel) navigering med hjälp av cmd_Navigera knapparna
  Private Sub cmd_Navigera_Click(Index As Integer)
     Dim I As Integer
     Select Case Index
        Case 0 ' Första
           rs.MoveFirst

        Case 1 ' Föregående
           rs.MovePrevious
           If rs.BOF Then
              Beep
              rs.MoveFirst
           End If

        Case 2 ' Nästa
           rs.MoveNext
           If rs.EOF Then
              Beep
              rs.MoveLast
           End If

        Case 3 ' Sista
           rs.MoveLast

        Case 4 ' Ändra
           For I = 0 To 3
              cmd_Navigera(I).Enabled = False
           Next
           cmd_Navigera(5).Enabled = True
           txt_Texten.Locked = False
           txt_Siffran.Locked = False

        Case 5 ' Spara
           If rs.Status = adRecModified Then
              rs.Update
           End If
           For I = 0 To 3
              cmd_Navigera(I).Enabled = True
           Next
           txt_Texten.Locked = True
           txt_Siffran.Locked = True
           cmd_Navigera(5).Enabled = False

        Case 6 ' Radera
           rs.Delete
           rs.MovePrevious
           If rs.BOF Then
              rs.MoveFirst
           End If

        Case 7 ' Ny
           rs.AddNew
           For I = 0 To 3
              cmd_Navigera(I).Enabled = False
           Next
           cmd_Navigera(5).Enabled = True
           txt_Texten.Locked = False
           txt_Siffran.Locked = False
     End Select
     Label1.Caption = rs.AbsolutePosition & _
              "/" & rs.RecordCount
  End Sub

 7. Innan vi kan proköra måste vi även se till att datat sparas (det görs inte automatiskt)
  Private Sub cmd_SaveXML_Click()
     If Dir(C_XML) <> "" Then
        Kill C_XML
     End If
     ' Finns en bug i ADO 2.5 som gör att
     ' första posten ibland inte sparas
     ' om man har kontroller kopplade till fälten
     ' en klon funkar bättre
     rs.Clone.Save C_XML, adPersistXML
  End Sub

 8. Prova genom att öppna xmlfilen med knappen "öppna xml". Gör sedan några ändringar. Se till att ändra, lägga till och radera. Spara xml data. Öppna sedan XML filen i ett annat program och se på datat. Observera att det inte lagras statiskt resultat, utan i xml filen framgår vilka ändringar som gjorts. Detta betyder att vi kan ta dessa ändringar och sätta dessa tillbaka till databasen.

  Detta kan göras med följande kod:
  Private Sub cmd_UpdateMDB_Click()
     Dim conn As ADODB.Connection
     Set conn = New ADODB.Connection

     Dim tmpConn As ADODB.Connection

     conn.Provider = C_PROVIDER
     conn.ConnectionString = C_CONNECTION
     conn.Open

     If rs.State = adStateClosed Then
        rs.CursorLocation = adUseClient
        rs.Open C_XML, _
              "Provider=MSpersist;", _
              adOpenKeyset, _
              adLockBatchOptimistic, _
              adCmdFile
     End If

     ' spara recordsettens nuvarande connection
     Set tmpConn = rs.ActiveConnection

     ' Koppla rs till databasen connection
     rs.ActiveConnection = conn

     ' Töm eventuella fel
     conn.Errors.Clear

     ' uppdatera allt
     rs.UpdateBatch

     ' om ingenting gått fel så   
     ' "nollställer" vi xml filen
     ' tag en titt på xml filen efteråt
     If conn.Errors.Count = 0 Then
        rs.ActiveConnection = tmpConn
        rs.UpdateBatch
     End If
     ' spara
     If Dir(C_XML) <> "" Then
        Kill C_XML
     End If

     ' spara xml
     rs.Clone.Save C_XML, adPersistXML

     rs.Close
     conn.Close
     tmpConn.Close
     Set conn = Nothing
     Set tmpConn = Nothing
  End Sub


  XML med ADOVarför?
XML i praktiken
XML med ADO
XML med ADO 2
Varför?
Din uppgift


Top
< XML med ADO Varför?>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 25.03.02 07:46 Visa asp koden