några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Avrundning Formatering Slumptal Stora tal

1.10 Nummer

Allmänna matematiska funktioner.

double xxx(double tal) betyder att funktionen vill ha ett decimaltal (heltal duger) och returnerar ett decimaltal

Funktion Användning
number abs(number tal) Absoluta värdet (strippar - tecken)
double acos(double tal) arccosinus av ett tal
double asin(double tal) arcsinus av ett tal
double atan(double tal) arctangent av ett tal
double atan2(double x, double y) Vinkeln i radianer av två punkter
double cos(double tal) Cosinus
double exp(double tal) naturliga logaritmen (e) upphhöjt med talet
double log(double tal) logaritmen av talet
double log10(double tal) 10-logaritmen av ett tal
double pi() returnerar PI (3.1415926) Du kan även använda konstanten M_PI
double pow(double x, double y) höjer upp x med y ( xy )
double rad2deg(double tal) radianer till grader
double sin(double tal) sinus
double sqrt(double tal) kvadratroten av talet
double tan(double tal) tangenten av talet
   
   Börja härNummer