några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Kataloger Filer Filmanipulation Läsning Skrivning HTML

1.14.1 Kataloger

chdir

chdir används för att byta aktuell katalog. När ett PHP skript startas antas aktuell katalog alltid vara densamma som den php-filen finns i.

<?php
    $curdir 
getcwd();
    echo 
$curdir "<br />";
    
chdir("..");
    echo 
getcwd() . "<br />";
    
    
# byt tillbaka
    
chdir$curdir );
    echo 
getcwd() . "<br />";
?>
Listning 1.14.1.1 - samples/s122.php

D:\enges.org\phpkurs
D:\enges.org
D:\enges.org\phpkurs
Resultat av listning 1.14.1.1

getcwd

Aktuell katalog. Se ovanstånde exempel.

mkdir och rmdir

mkdir skapar en katalog. Den andra parametern anger mode (se beskriningen för chmod). rmdir tar bort katalogen. Se exemplet nedan:

<?php 
    
    
# skapa katalogen
    
mkdir("test"0777); 

    
# byt till den
    
chdir("test");
    
    
# visa nuvarande katalog 
    
echo getcwd() . "<br />"

    
# byt tillbaka
    
chdir(".."); 

    
# tag bort katalogen
    
rmdir("test"); 
?> 
Listning 1.14.1.2 - samples/s123.php

D:\enges.org\phpkurs\test
Resultat av listning 1.14.1.2

opendir, readdir och closedir

Används för kataloglistningar

<?php
    
    
# öppna katalogen
    
$incDir opendir("inc");

    
# kolla verkliga katalogen för inc under nuvarande
    
$path realpath("inc");
    
    
# loopa genom den
    
while ($filNamn readdir $incDir ) )
    {
        
# sätter kataloger röda och filer gröna
        # måste skarva ihop en verklig path
        # observera att / skall användas mellan
        # \ fungerar bara i windows 
        # / fungerar överallt
        
if ( is_dir $path "/" $filNamn ) )
        {
            echo 
"<font color=\"red\">";
        }
        else 
        {
            echo 
"<font color=\"green\">";
        }

        echo 
$filNamn;
        echo 
"</font><br />";
    }
    
closedir$incDir );

?>
Listning 1.14.1.3 - samples/s124.php

.
..
check_link.php
class_counter.php
class_support.php
code.php
compat.php
count.txt
counter.php
c_viewer.php
images
linklist.php
links.php
linksn.php
log.dat
logging
pageImpressions.dat
quiz.js
quiz.php
settings.php
source.php
sourcen.php
visitor.dat
WS_FTP.LOG
Resultat av listning 1.14.1.3

realpath

Returnerar den verkliga katalogen. Se exemplet ovan.

dirname och basename

dirname plockar ut katalognamnet från en path. basename tar ut själva filnamnet.

<?php
    
    $katalog 
"/hem/bort/fil.php";
    echo 
"Katalogen : " dirname$katalog ) . "<br />";
    echo 
"Filen : " basename$katalog ) . "<br />";
?>
Listning 1.14.1.4 - samples/s125.php

Katalogen : /hem/bort
Filen : fil.php
Resultat av listning 1.14.1.4

   Börja härFilhanteringKataloger