några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Tilldelning Logiska operander Specialare HERE docs

1.2.3 Specialare

Det finns dessutom några speciella operander:

Operand Användning
$ Referens till variabel
& Alias till variabel
-> Referens till klassvariabel
=> Används för Arrays (se foreach)
@ Hindra felmeddelanden
? Se styrsatser
{} Variabel i en sträng

<?php

    
# användning av $

    
$variabel "värde";
    
$värde 123;

    
# visa $värde variabelns innehåll
    
echo $värde "<br />";

    
# visa $variabel variabelns innehåll
    
echo $variabel"<br />";

    
# $variabel innehåller texten "värde"
    # genom att sätta ett extra $ före blir
    # ju detta $värde
    
echo $$variabel"<br />";
    
    
# ---------------------------------    
    
echo "<br />";

    
# användning av &

    # skapa en variabel
    
$namn "Kalle";

    
# skapa en annan variabel som är ett alias
    # för den första
    
$nimi = &$namn;

    
$namn "Ville";
    
    echo 
$namn "<br />";
    echo 
$nimi "<br />";

    
# ---------------------------------    
    
echo "<br />";

    
# användning av @

    #detta är OK
    
$fil fopen("./samples/s11.php","r");
    echo 
$fil;

    
# detta är FEL men ger inget felmeddelande
    
$fil fopen("Filen finns inte","r");
    echo 
$fil;


    
# ---------------------------------    
    
echo "<br />";

    
# användning av {}
    
$texten "namn";
    echo 
"En text {$texten}<br />";
    
# gör ingen skillnad för vanliga variabler man kan ha 
    # betydelse ibland. Se nedan...
    
$enArray[] = "test";
    
$enArray[] = "mer";
    
    
# försöker skriva ut tredje tecknet i den första arrayvariabeln
    
echo "En text $enArray[0][2]<br />";

    
# bättre försök
    
echo "En text {$enArray[0][2]}<br />";

?>
Listning 1.2.3.1 - samples/s18.php

123
värde
123

Ville
Ville

Resource id #4
En text namn
En text test[2]
En text s
Resultat av listning 1.2.3.1

Istället för @ kan man även använda error_reporting( nivå ). Se felhantering...

 

   Börja härOperanderSpecialare