några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Rekipeldå  Jörela  Andila  Lomby  Bergby  Mäkipä  Rökiö  Låålax  Tuckur  Kåfjoki  Årwais  Palfwis  Oxgangar  Lotlax  Maxmå  Bertby  Årawais  Kåskeby 
LT 1529 s.852-856  
  
Afkårtnings Längd öfwer Wörå Sochen pro Anno 1690 Rannsakadt wedh Ordinarie Härads Winter Tingett utij dess Länss Mans Gård den 23. Februarij A: 1691  
  
Rekipeldå     
  
1 mtl Hendrich Pehrsson wedh optagandet1/2 mtl inlagt + Herr Landshöfdingens Bref af den 30 Martii 1686 och han nu inte för högre skatta  
  
inlagt1/2  
  
Jörela     
  
1 mtl Johan Erssons öde åbo Hendrich Sigfredsson som presterat caution, ähr dödh, och skall med ägornes refning procederas efter methoden, Imedlertijdh pröfwas behöfwa ännu 2 åhrs friheet efter Tings attest de A: 1689 den 23 Augusti  
  
Optagne 1  
  
Andila     
  
1 mtl Matz Eliassons effter Höögwälborne Her Landshöfdingens bref af den 19 April 1686 ähr1/2 mtl inlagt, doch skall effter Nyja methoden refwas  
 upp
Inlagt1/2  
  
1 mtl Jacob Jacobssons ödhe Johan Jacobsson Uptagit på frijheet, och effter methoden skall refwas, Imedler tijdh effter 1688 åhrs den 17 Februarij erhollne Tingz bewijs  
  
Inlagt1/2  
  
Lomby     
  
1 mtl Biata Enckias ödhe Nissila Johan Bengtsson för1/2 Mantals inlägning och skall refwas efter methoden  
  
Inlagt1/2  
  
1 mtl Axil Bertilsson niuter1/2 Mantals inlagning effter högwälborne H. Landshöfdingens Bref af den 24 Martii 1686  
  
inlagt1/2  
  
1 mtl Mårten Johansson niuter1/2 Mantals Inlägning effter högwälborne H Landshöfdingens Bref af den 16 Martii 1689.  
  
Inlagt1/2  
 upp
Bergby     
  
1 mtl Hendrich Jöransson niuter sammaledes1/2 Mantals inlägning efter högwälborne H Landshöfdingens Bref af den 16 Martii 1689.  
  
Inlagt1/2  
  
Mäkipä     
  
43/4 mtl Wörå Bengs ähr af Landt Mätaren refwadhe och till 21/4 mtl skattlagde, så att inlagningen för swag legenhets skull blifwer  
  
inlagt 21/4  
  
Rökiö     
  
11/2 mtl Sal. H. Christierns Wernbergs Enckia niuter1/2 mtl inlägning efter högwälborne H landshöfdingens Bref af den 17 Martii 1677  
  
inlagt1/2  
  
Låålax     
 upp
1 mtl Thomas Mårtensson niuter efter högwälborne H landshöfdingens Bref af den 21 Januarij 16871/2 Mantals inlägning  
  
Inlagt1/2  
  
Matz Dunck uptagit för1/2 Mantals skatt haar suttit medh 6 åhrs frijheet, och pröfwas ännu behöfwa 2 åhrs frijheet skall refwas efter methoden, Imedlertiijd utföres  
  
Optaget 1  
  
1/2 mtl Anders Bertilssons ödhe ähr af Hendrich Hendrichsson optagit och inlagt1/4 mtl efter högwälborne H Baron och Landshöfdingens Bref af den 22 Januarij 1687 kommer till skatt för1/4 Mantal 1693  
  
inlagt1/4  
optaget1/4  
  
Tuckur     
  
3/4 Anders Pehrsson niuter5/12 inlägning efter högwälborne H landshöfdingens Bref af den 22 Januarij 1687  
  
optaget5/12  
  
Kåfjoki    upp
  
1 mtl Åki Pehrsson efter högwälborne H landshöfdingens Bewijs af den 22 Januarij 1687 niuter1/2 Mantals inläggning  
  
inlagt1/2  
  
Årwais     
  
3/4 mtl H Johan Ruuth efter högwälborne H landshöfdingens Bref af den 6 April 16875/12 Mantal inlagt skall refwas  
  
inlagt5/12  
  
Palfwis     
  
11/4 mtl Lars Erichsson niuter inlägning efter Johan Ottosons Bref af den 18 october 1608 på1/4 mtl  
  
inlagt1/4  
  
Oxgangar     
  
1/2 mtl Carl Matsson niuter1/6 Mantals inläggning efter högwälborne H landshöfdingens Bref ad den 22 Januarij 1687 skall refwas upp
  
inlagt1/6  
  
1 mtl Sigfred Andersson niuter efter hans Excellens sal H Claes Tottz haubtmans Johan Forsmans Bref den 15 Martii 1668 niuter1/2 Mantals inlägning  
  
inlagt1/2  
  
1/2 mtl Gustaf Hansson efter H landshöfdingens Bref af den 17 Julij 1686, Niuter1/4 Mantals inlägging  
  
inlagt1/4  
  
Lotlax     
  
1/2 mtl Åke Olofsson optagit Elias Hanssons öde efter härads Rättens Bewijs af den 18 Februarij 1686, och 19 Augusti ejusdem (?) anni niuter1/6 Mantals inlägning, som nembden och nu pröfwade, skall refwas, imedler tijd utföres  
  
inlagt1/6  
  
Maxmå     
  
2/3 mtl Matz Michelsson niuter efter H Landshöfdingens Bref af 17 April 16861/3 mtl inläggning upp
  
inlagt1/3  
  
2/3 Erich Matsson optagit Ryssas öde på Låhns frijheet att skatta 1692 för1/3 mantal åthniuter1/3 mtl inlägning efter högwälborne H Landshöfdingens Bref af den 15 Julij 1686: Sedermera refwa af Landtmätaren, hwilken pröfwat dett blifwa3/8 mtl: doch utföres till dess widare efter methodenprocederat blifwer  
  
optaget1/3, inlagt1/3  
  
11/3 mtl Tottesuds soker Befallningz Johan Westerenius optaga och ähr af Landtmätaren Johan Gädda refwat, som beunnit der under wara ägor till5/6 mtl, doch uthföres till dess widare efter methoden procederat blifwer  
  
ödhe 11/3  
  
Bertby    
  
3/4 mtl Esaias Ersson optagit Carin Enckians ödhe och faller till skatt 169? Åthniutandes däriempte1/4 mtl Inläggning efter högwälborne H Landshöfdingens Bref af den 24 April 1686  
  
optaget1/2  
inlagt1/4  
  
1 mtl Thomas Simonsson inlagt af hans Excell:s sal. H Claes Tottz fullmächtige H Carl von Arendorf den 11 Martij 16873/8 mtl  
 upp
inlagt3/8  
  
1/2 mtl Johan Markussons ödhe optaget af Mårten Mårtensson, skall refwas efter methoden har sulit i 5 åhrs tijd, och nembden pröfwade honom ännu behöfwa 2 åhrs frijhet till1/4 mantals skatt, altså till refningen uthföres  
  
optaget1/2  
  
  
  
s. 858-859  
  
Specification uppå Påstbönder och Gästgifware i Österbottn Södre Häradh Pro Anno 1690  
  
Wöörå Sochn  
  
   mtl   Påstbönder   Gästgifware  
Årawais   11/2 Carl Erichsson   1    
Kåskeby   2/3 Åke Johansson   1    
  
  

Upptecknade av Joakim Förars.