några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Rekipeldå  Jörala  Andila  Lomby  Bergby  Kåskeby  Miemos  Mäckipä  Röckiö  Lålax  Tuckur  Kåfjocki  Karfsor  Kaitzor  Karfwat  Åhrawais  Kimo  Kimo bruck  Teumå  Oxgångar  Qwimo  Maxmo by  Kiercklax  Lotlax  Palfwis  Bertby 
Qwarn Tuls Mantals Längd     Qwarntuls Mantals Längd    
Af Wöhro Sochn Pro Anno 1732     Af Wöhro Sochn Pro Anno 1733    
     S. 2665-    
Nr   Mtl      Namn     S:a      Nr   Mtl      Namn     S:a  
    
Rekipeldå     Räkipäldo    
1   1   s   Jåfz Carl och hustrun      1   11/4   s   Jofz Carl och hustrun     
     son Niels och hustrun      1         swåg Nils och hust      1       
    
2   1   s   Simons Michell och hustrun      2   1   s   Smedz Michell och hust     
     sw Barbro        son Johan och hust      1       
     sön Johan och Mårten           
     3   1   s   Stoorkaru Thomas och h     
3   1   s   Storkarhu Thomas och hustrun      mod Margeta       
     mod Margeta        dått Maria         
     dått Marja          
     4   5/6   s   Kastus Mats och hust     
4   5/6   s   Kastus Matz och hust      sw Michell och hust      1     
     syst Anna        syst Anna         
     son Michel och hust      1       upp
     5   11/6   k   Wäst Johan och hust     
5   11/6   k   Wäst Johan och hustrun      pig Anna och Anna         
     pig Anna          
     6   1   k   Pets Erich     
6   1   k   Peetz Erich      son Daniel        
     son Daniel         dott Sophia         
     dått Sophia och Marja          
     7   1   k   Lillkaru Simon och hust     
7   1   k   Lillkarhu Simon och hust      måg Johan och hust      1       
     måg Johan och hust      1        
     8   1   k   Simons Michell och hust       
8   1   k   Simons Michell och hustrun        
     9   1   k   Ohmars Isaak och    
9   1   k   Ohmars Isach och hustrun      hustrun     
     pig Walbårg        dr Mårten        
     inhyses Britta     1      sw Brita     1       
    
10   1   k   Clemetz Jacob och hust      10   1   k   Clemetz Jacob och hust     
     dr Mårten            dr Mats          
   upp
11   1   k   Israels Hans och hust      11   1   k   Israels Hans och hust     
     sw mod Lijssa        sw mod Lijsa       
     dått Marja        pig Lijsa och Brita         
     pig Sussanna          
     12   1   k   Josskaru Johan och mod     
12   1   k   Josskarhu Samuel och mod      sonhust Carin       
     son Johan         br Samuel        
     dr Erich            pig Maria         
    
13   1   k   Kårfwolain Johan      13   1   k   Kårfwolain Johan     
     måg Erich och hust      1      måg Mårten och hust      1     
     d:o Mårten och hust      1      do Erich och hust      1     
     pig Anna           pig Anna         
    
14   1   k   Långz Daniel och hust      14   1   k   Långz Daniel och hustrun     
     dått Anna        son Erich        
     son Erich            dått Anna         
    
15   1   k   Bäns Johan och hustrun      15   1   k   Bengz Johan och hust     
     son Mårten och Johan         son Mårten och Johan       upp
     pig Anna           pig Anna         
    
16   1   k   Ers Matz och hust      16   1   k   Ers Mats och hust     
     son Johan och hust      1      son Johan och hust      1     
     son Matz         do Mats och Mårten        
     pig Marja           pig Maria       
     dått Margeta         
    
17   2/3   k   Bions Johan och hust      2      17   2/3   k   Bions Johan och hust       
    
18   2/3   k   Pernul Bertil och hust      2      18   2/3   k   Pernull Bertill och hust       
    
Jörala     Jörala    
1   11/2   s   Härtul Simon och hust      1   11/2   s   Härtull Simon och hust     
     måg Michel och hust      1      måg Michell och hust      1     
     dr Abraham         dr Abraham        
     pig Marja och Brita           pig Brita         
    
2   1   s   Jåfz Mårten och hust      2   1   s   Jofz Mårten och hust     
     mod Marja        mod Maria      upp
     dått Margeta dr Simon      1         dott Margeta       
     dr Johan        
     pig Anna         
    
3   11/2   k   Johans Jöran och hust      3   11/8   k   Johans Jöran och hust     
     pig Lijsa           pig Lijsa         
    
4   1   k   Bertils Carl och hust      4   1   k   Bertils Carl och hust     
     dr Christiern         dr Christiern och Hindrich          
     pig Marja          
     5   1   k   Häinull Michell och hust     
5   1   k   Häinul Michel och hust      br Mårten och hust      1       
     br Mårten och hust      1        
     6   1   k   Kattill Hendrich och hust     
6   1   k   Kattill Hendrich och hust      dått Brita       
     dått Brita och Anna        swäg Walborg       
     dr Johan            dr Erich          
    
7   1   k   Jacobs Michel och hust      7   1   k   Jacobs Michell och hust     
     son Jacob och hust      1      son Jacob och hust      1    upp
     br Erich och hust      1         br Erich och hust      1       
    
8   1   k   Nickull Matz och hust      8   1   k   Nickull Mats och hust     
     son Johan         son Johan        
     syst Beata           syst Beata och Barbro         
    
9   1/4   k   Kaufierfwi Matz      9   1/4   k   Kaujerfwi Mats och h     
     dåttern Marja           dott Maria         
    
     inh Isak ... hoos Bertils     1     
    
Andila     Andiala    
1   11/4   s   Ruutz Mårten och hust      1   11/4   s   Ruuts Johan och hust     
     son Johan och hustrun      1      mod Maria       
     dr Matz         dr Simon        
     pig Walborg           pig Maria och Margeta         
    
2   1   s   Mannel Joseph och hust      2   1   s   Mannel Joseph och hust     
     sw mod Carin        swärmod Carin       
     pig Marja           pig Marja        upp
    
3   3/4   s   Grannas Marckus och hust      3   3/4   s   Grannas Markus och h     
     son Marckus och hust      1      son Marckus och hust      1     
     d:o Matz            dr Matz          
    
4   11/4   k   Nyby Matz och modren      4   11/4   k   Nyby Mats     
     pig Brita Marja och Marg           pig Brita Maria och Carin         
    
5   1   k   Hirsall Anders och hust      2      5   1   k   Hirsahl Anders och hust       
    
6   1   k   Hertull Lars och hust      6   1   k   Hertus Lars och hust     
     dått Marja        dott Maria       
     dr Clemet            pig Maria         
    
7   1   k   Antill Johan och hust      2      7   1   k   Anttila Johan och hust       
    
Lomby     Lomby    
1   11/4   s   Martois Hindrich och hust      2      1   11/4   s   Martois Hindrich och hust       
    
2   1   s   Budd Michel och hust      2   1   s   Budd Michell och hust    upp
     son Anders och hust      1         son Anders och hust      1       
    
3   1   s   Kylkinen Hindrich och hust      3   1   s   Kylckinen Johan och hust     
     måg Johan och hust      1      br Erich och hust      1     
     dräng Erich och hust      1      sw Carin         
     sw Carin          
    
4   1   s   Tors Matz och hust      4   1   s   Tors Mats och hust     
     br Anders och hust      1         brod Anders och hust      1       
    
5   1   k   Rasmus Simon och hust      5   1   k   Rasmus Mårten och h     
     son Mårten         syst Maria         
     hust Marja       
     pig Anna          
    
6   1   k   Olis Hindrich och hust      6   1   k   Ollis Hindrich och hust     
     dr Simon och hust      1         dr Simon och hust      1       
    
7   1   k   Jäppill Matz och hustrun      7   1   k   Jäppell Mats och hust     
     dr Bertill            dr Bertill         upp
    
8   1   k   Knuus Matz och hustrun      8   1   k   Knuus Mats och hust     
     swåg Hindrich och hust      1      swåg Hindrich och hust      1       
     pig Brita          
        Skrifwars hust Marja     
9      1   Skrifwars hust Marja         inhys pig Brita     1       
    
10   1   k   Ingo Johan och hust      2      10   1   k   Ingo Johan och hust       
    
11   1   k   Kulpas Enckian Margeta      11   1   k   Kulpas Enckan Marget     
     måg Thomas och hust      1         måg Thomas och hust      1       
    
12   1   k   Kaustinen Isach och hust      12   1   k   Kaustinen Isaak och h     
     p Barbro           pig Margeta         
    
13   1   k   Nissill Jacob och hustrun      13   1   k   Nissul Jacob och hust     
     hust syst Wändela           hust syst Wändela         
    
Bergby     Bergby    
1   11/4   k   Jussill Abraham och hust      1   11/4   k   Jussila Abraham och hust    upp
     mod Brita        mod Brita         
     syst Margeta          
     2   11/4   k   Kierp Michell och hust     
2   11/4   k   Kierp Michell och hust      hust Mahlin       
     hust Margeta           pig Margeta         
    
3   1   k   Kiötar Matz och hust      3   1   k   Kiötar Mats och hust     
     pig Carin           pig Carin         
    
4   1   k   Ohlil Thomas och hust      4   1   k   Ollil Thomas och hust     
     pig Anna           pig Anna       
     son Simon          
    
5   1   k   Smedz Matz      5   1   k   Smedz Mats     
     måg Jacob och hust      1         måg Jacob och hust      1     
     dott Margeta         
    
6   1   k   Tahlus Erich och hust      2      6   1   k   Talus Erich och hust       
    
7   1   k   Kånsti Jöran och hustrun      2      7   1   k   Konsti Jöran och hust      upp
    
8   1   k   Jåpers Matz      8   1   k   Jåupers Mats     
     syst Marja           pig Maria         
    
     Inhyses skjutsrättaren Anders     1      Inhyses SkiutsRättaren And     1       
    
Kåskeby     Kåskeby    
1   11/2   s   Dahlkarl Simon och hustrun      1   11/2   s   Dahlkarl Simon och hust     
     måg Jacob och hustrun      1      måg Jacob och hust      1     
     pig Lijsa och Margeta           dr Johan        
     pig Lijsa och Margeta         
    
2   2/3   s   Gråbbils Erich och hustrun      2   2/3   s   Gråbbils Erich och hust     
     swäg Beata        swäg Beata       
     pig Carin           dr Isaak        
     pig Carin         
    
3   11/4   k   Knubb Johan      3   1   k   Storkneck Erich och hust     
     son Michell och hustru      1      syst Maria och Brita       
     dr Johan pig Anna      1         dr Johan         upp
    
4   1   k   Storlund Erich och hust      4   1   k   Kråkas Mats och hust     
     systren Marja och     pig Anna         
     Brita          
     5   1   k   Sippus Johan och hust     
5   1   k   Kråkas Matz och hust      dr Johan och hust      1       
     pig Anna          
     6   1   k   Clemets Matts     
6   1   k   Sippus Johan och hust         brod Isaak        
     pig Lijsa         
7   1   k   Clemetz Mattz och hust     
     b Isach         7   1   k   Rådman Michell och hust     
     pig Brita           måg [sw] Ssimon och hust      1       
    
8   1   k   Rådman Michel och hust      8   1   k   Kamminen Mårten och h     
     måg [sw] Simon och hust      1         son Isaak och hust      1     
     styfdott Maria         
9   1   k   Caminen Mårten och hust     
     syst dått Marja        9   1   k   Nickonen Mats och hust       
     son Isach          upp
     10   3/4   k   Bengz Isaak och hust     
10   1   k   Nikonen Matz och hust         son Michell          
    
     11   5/8+5/8   k   Knubb Johan     
     son Michell och hust      1     
     dr Mats        
11   3/4   k   Bengz Isach och hust         pig Anna och Maria         
    
12   1/2   k   Knäck Erich      12   1/2   k   Kneck Erich     
     son Erich och hust      1      son Erich och hustr      1     
     dått Marja           dott Maria         
    
     inhyses Brita Dahl     1       
    
Miemos     Miemos    
1   1   s   Grannas Michel och hust      1   1   s   Grannas Michel och hust     
     s Simon och hust      1      son Simon och hust      1     
     dått Marja           dott Maria         
    
2   1   s   Karjalain Abraham och hust      2   1   s   Karjalain Abram och hust    upp
     dått [pro p.?] Marja och Carin           dott Maria och Anna         
    
3   1   s   Grims Matz och hust      3   1   s   Grims Mats och hust     
     dr Johan         pig Margeta och Marg         
     p Margeta          
     4   11/4   k   på hemman Miemoinen    
   på hem:n Miemonen Landb Th och h      landbonden Thomas och h     
     pig Anna           pig Anna och Marg         
    
   Jufwas Matz och hust      2      5   1   k   Jufwas Mats och hust       
    
   Tuns Daniel och hust      6   1   k   Tuns Daniel och hust       
     pig Margeta          
     7   1   k   Kroks Anders och    
   Krokz Anders och hust      hustrun     
     syst Margeta och Walb           syst Margeta och    
     Walborg         
   Grim Erich och hust     
     pig Walborg        3      8   1   k   Grim Erich och hust       
   upp
Mäckipä     Mäkipä    
   11/3      Murkain Simon och hust      1   1 s +1/3 k      Murkain Simon och hust     
     sw Johan och hust      1      swåg Johan och hust      1     
     dr Johan         dr Gustaf        
     pig Marja Lisa och Anna           pig Maria och Lijsa         
    
   11/6      Grägg Carl och hust      2   11/6   k   Grägg Carl och hust     
     syst Beata        syst Beata och Barbro       
     sw mod Margeta        dr Mats        
     syst Brita dr Gust:      1         dr Erich och hust      1       
    
   1      Säppä Isach och hust      3   1   k   Säppä Isak och hust     
     pig Carin           dr Johan        
     pig Carin         
    
   1      Antohlis Johan och Mod      4   1   k   Antohlis Johan och mod     
     dått Marja           dått Marja         
    
   1      Wöhroborg Landb Johan och hust      2      5   1   k   Wöråborg Sacell: H: Joh: Asproth och h     
     Cappl Bohl     dott Jungfr Annicka        upp
     landbonden Johan och hust       
    
   0,75      Ollis Johan      6   3/4   k   Ollis Johan och hust     
     syst Carin        syst Carin         
     pig Carin          
    
     Lillånd Lahrs      7   1/2   k   Lillånd Lars och hust     
     syst Margeta           syst Margeta         
    
     Storlund Erich och hust      2      8   1/2   k   Stoorlånd Erich och hust       
    
     Gammals Staphan och hust      2      9   1/2   k   Gammals Staphan och hust       
    
Röckiö     Röckiå    
   Smårus Anders och hust      1   1   s   Smårus Anders och hust     
     mod Anna        mod Anna       
     brod Thomas         brod Thomas        
     dott Carin           dott Carin         
    
   Pytar Michel och hust     2   1/4 s1/2 k      Pytar Michell och hust    upp
     syst: Anna     syst: Anna         
    
3      k   Holms ... Probst Gezeli hem Landb Hind och h      2      3   11/4   k   Hålms På H: Probst Gezelii    
     hemman Landb Hind och h     
     pig Lijsa         
    
4   11/6   k   Påhls Matz      4   11/6   k   Påhls Mats     
     son Jacob och hust      1      son Jacob och hust      1     
     dått: Susanna           dått: Susanna         
    
5   1   k   Kullas Michell och hust      5   1   k   Kullas Michell och hust     
     måg Matz och hust      1      måg Mats och hust      1     
     pig Carin och Lijsa           pig Carin         
    
6   1   k   Höijers Markus och hust      2      6   1   k   Höijers Markus och hust     
     dott Lijsa       
     dr Jöran          
7   1   k   På Knuus hem:n dr Simon och h      1        
     7   1   k   Knuus Sammanlagt med Klärckas    
8   1   k   Gammals Pähr och hust      hemman under... Num 15   upp
     son Christiern           
     8   1   k   Gammals Phär och hust     
9   1   k   Andtbrahms Matz och hust      son Christiern          
     måg Thomas och hust      1        
     9   1   k   Andtbrahms Mats och hust     
10   1   k   Nygård Ländzman Georg Oxe och hust      måg Thomas och hust      1     
     dr Anders         dott Anna         
     pig Marja          
     10   1   k   Nygård Ländzman Georg    
11   1   k   Bagge Erich och hust      Oxe och hust     
     Pig: Margeta och Barb           dr Simon och Mats          
    
12   3/4   k   Rex Anders och hust      11   1   k   Bagge Erich och hust     
     dr Erich            dr Johan        
     pig Beata och Barbro         
13   3/4   k   Swäns Erich och hust     
     dått Brita        3      12   3/4   k   Räx Anders och hust     
     dr Erich          
14      k   Brams Erich     
     son Isack och hust      1      3      13   3/4   k   Swens Erich och hust    upp
     dott Brita         
15   1/2   k   På Klärckz hemman landb Hind     
     pig Carin Anna och Lisa        4      14   1/2   k   Brams Erich     
     son Isak och hust      1       
16   3/4   k   Anttus Samuel Sackeius och h     
     dr Michel         15   1/2   k   Klärckas hust Lijsa     
     pig Marja och Susanna           dr Hindrich        
     pig Anna och Lisa         
     ...Sacel:n H: Joh Asproth och hust     
     dått jungf Anna        3      16   1/2   k   Antus Samuel Sackeus och hust     
     dr Mats        
     Inhyses Lijsa     1      pig Sussanna och Helena         
    
     gl Skinnaren Erich och hust     2      Inhyses Hindrich     1       
    
Lålax     Lålax    
1   1   s   Jåfz Johan och hust      1   1   s   Jofs Johan och hust     
     brod dått Margeta           bror dott Margeta         
    
2   1   s   Bredfors Jacob och hust      2      2   1   s   Bredfors Jacob    upp
     pig Carin         
    
3   1/2   s   Jåssis Hindrech och hust      3   1/2   s   Jossis Hindrich och hust     
     pig Carin           dr Mårten         
    
4   11/4   k   Måssa Hindrich och hust      4   11/4   k   Måsa Hindrich och hust     
     son Abraham och hust      1      son Abram och hust      1       
     pig Beata          
     5   1   k   Ollus Joseph och hust     
5   1   k   Ollus Joseph och hust      swärmod Beata         
     sw mod (?) Beata       
     dr Mårten         4      6   1   k   Haga Enck Maria     
     måg Thomas och h      1     
6   1   k   Haga Johan och hust      pig Carin         
     måg Thomas och hust      1        
     7   1   k   Enges Phär och hust       
7   1   k   Enges Pähr och hust        
     8   1   k   Dunck Erich och hust     
8   1   k   Dunck Erich och hust      son Jacob och hust      1     
     son Jacob            son Michell         upp
    
9   1/2   k   Hälssing hust Anna      1      9   1/2   k   Hälsing hust Anna     
     dott Anna         
    
     inhyses Marget Johansdr     1       
    
Tuckur     Tuckorby    
1   1   s   Ers Hans och hust      1   1   s   Ers Hans och hust     
     son Abraham         son Abram        
     p Anna Anna och Margeta           dr Carl        
     p Anna Anna och Margeta         
    
2   1   s   Jåfz Simon och hust      2   1   s   Jofs Simon och hust     
     dått Anna        dott Anna       
     br Abraham         dr Daniel        
     pig Marja           pig Marja         
    
3   1   s   Grindas Matz och hust      3   1   s   Grindas Mats och hust     
     dr Matz         dr Mats          
     p Chirstin och Marja         upp
     4   1   k   Brors Mårten och hust       
4   1   k   Brors Mårten och hust     
     dr Michel och hust      1      4      5   1   k   Akers Johan och hust     
     son Simon och hust      1       
5   1   k   Åkers Johan och hust     
     son Simon och hust      1      4      6   1   k   Skått Mats och hust     
     son Erich        
6   1   k   Skått Matz och hust      dott Anna och Maria       
     dått Anna och Marja        brodr Mårt och hust      1     
     br Mårt och hust      1      systr Maria         
     syst Maria son Erich      1        
     7   3/4   k   Back Thomas och hust       
7   3/4   k   Back Thomas och hust     
     pig Lijsa        3      8   3/4   k   Räks Daniel och hust       
    
8   3/4   k   Räckz Daniel och hust      9   3/4   k   Finne Samuel och hust     
     pig Beata           syst (!) Brita         
    
9   3/4   k   Finne Samuel och hust      10   2/3   k   Swähls Mats och hust     
     pig Brita           pig Beata        upp
    
10   2/3   k   Swähls Matz och hust      11   3/4   k   Jont Carl och hust     
     dr Isach            brodr Simon        
     pig Maria         
11   3/4   k   Jåntt Carl och hust     
     b Simon         3      12   1/4   k   Kåcks Mats och hust       
    
12   1/4   k   Kåckz Matz och hust         inhyses Nils Olsson     1       
    
Kåfjocki     Kåfjocki    
1   1   s   Bertils Jöran och hust      1   1   s   Bertils hust Carin     
     son Johan         söner Johan Staphan och Joh        
     dått Margeta        dott Margeta         
     sön Staphan och Johan           
    
2   1/2   s   Månsus Michel och hust      2      2   1/2   s   Månsus Michell och hust       
    
3   3/8+3/8   s   Storwidd el Lillwidd Mattz och hust      3   3/8+3/8   k   Storwidd el Lillwidd Mattz och hust     
     dött Anna och Carin        son Johan        
     son Johan            dött Anna och Carin        upp
    
4   1   k   Ingo Mårten och hust      4   1   k   Ingo Mårten och hust     
     son Erich         son Erich          
     dått Margeta          
    
5   1/2   k   Smedz Erich och hust      5   1/2   k   Smedz Erich     
     dått Marja och Lijsa           dott Maria och Lijsa         
    
Karfsor     Karfsor    
1   3/4   s   Herr Giösta och hustrun      1   3/4   s   Herr Giösta och hustrun       
     dr Daniel        
     pig Marja          
    
2   2/3   s   Håfman Anders och hust      2   2/3   s   Håfman Anders och hust     
     br Mårten och hust      1      br Mårten och hust      1     
     syst Margeta           syst Margeta och Barb         
    
3   1/4   s   Håf Mårten och hust      3   1/4   s   Håf Mårten och hust     
     syst Anna        syst Anna         
     br Carl          upp
     4   1   s+k   Kafwus el Simons Simon och h     
   Kafwus el Simons Simon och hust      måg Mats och hust      1       
     måg Matz och hust      1        
     5   1      Antus Phär och hust     
5   1      Anttus Pähr och hust         pig Maria         
    
6   3/4      Tors Matz och hust      2      6   3/4      Tors Mats och hust       
    
7   3/4      Skarp Anders      7   3/4      Skarp Anders     
     dått Anna och Marja           dott Anna         
    
8   1/2      Pärus Johan och mod      8   1/2      Phärus Johan och mod     
     pig Lijsa        broder Anders        
     br Anders            pig Lijsa         
    
Kaitzor     Kaitzor    
1   1   k   Keisar Erich och hustrun      1   1   k   Kiesar Hindrich och hust       
     syst Barbro          
    
2   1   k   Häikus Jacob och hust      2   1   k   Häikus Jacob och hust    upp
     br Simon och hust      1         br Simon och hust      1       
    
3   3/4   k   Finne Johan och hust      3   3/4   k   Finne Johan och hust     
     son Jacob            son Jacob          
    
4   3/4   k   Hannus Matz och hust      4   3/4   k   Hannus Mats och hust     
     br Enck Margeta        br Enckan Margeta       
     son Carl            son Carl          
    
5   3/4   k   Bertils Erich och hust      5   3/4   k   Bertils Erich och hust     
     son Anders och hust      1      pig Marja         
     pig Marja          
    
6   1/3   k   Sigfredz Mårten och mod      6   1/3   k   Sigfredz Mårten och mod     
     son Joseph         son Joseph        
     pig Brita           pig Brita         
    
7   1/4   k   Håkus Isach och hust      7   1/4   k   Håkus Isaak och hust     
     mod Marja        mod Maria       
     dått Anna           dott Anna        upp
    
8   1/4   k   Präst Matz och hust      8   1/4   k   Präst Mats och hust       
     dått Margeta          
    
Karfwat     Karfwat    
1   1   s   Ulfwes Matz och hust      1   1   s   Ulfwes Mats och hust     
     br Erich            brod Erich och hust      1     
     syst Maria         
    
2   2/3   s   Petz Markus och hust      2      2   2/3   s   Peths Markus och hust       
    
3   1   k   Rennas Mårten och hust      3   1   k   Rännas Mårten     
     syst Carin        syst Carin       
     dr Hindrich            dr Hindrich          
    
4   2/3   k   Lassus Johan och hust      4   2/3   k   Lassus Johan och hust     
     syst son Mårten och h      1         sty son Mårten och hust      1       
    
5   2/3   k   Aur Matz och hust      5   2/3   k   Aur Mat och hust     
     dått Margeta           dott Margeta        upp
    
6   1/2   k   Kåckas hust Margeta      6   1/2   k   Kåckas hust Margeta     
     dått Anna           dott Anna         
    
Åhrawais     Åhrawais    
1   1/2   s   Carls Daniel      1   1/2   s   Carls Daniel     
     son Carl och hust      1      son Carl och hust      1     
     pig Elssa           dr Hendrich          
    
2   1/2   s   Carlsback Hindrich och hust      2      2   1/2   s   Carlsback Hindrich och hust       
    
3   1/2   s   Nybonde Erich och hust      3   1/2   s   Nybonde Erich och hust     
     sw Jacob och hust      1      sw Jacob och hust      1     
     pig Sussanna           pig Sussanna         
    
4   1/3   s   Tors Erich och hust      4   1/3   s   Tors Erich och hust     
     b Matz och hust      1      b Mats och hust      1     
     pig Lijsa           pig Lijsa         
    
5   11/3   k   Wäst Johan och hust      5   11/3   k   Wäst Johan    upp
     farb Johan         sw Anna       
     swåg Matz och hust      1      swåg Mats och hust      1     
     dått Lijsa och Brita           dott Lijsa         
    
6   11/4   k   Erckilä Erich och hust      6   11/4   k   Erckilä Erich och hust     
     dått Marja           dott Maria       
     inhyses Båtzmanshust Lijsa     1    
    
7   11/4   k   Bertils Anders och hust      7   11/4   k   Bertils Anders och h     
     sw Mårten och hust      1      sw Mårten och hust      1       
     pig Carin          
     8   1   k   Ropar Giösta och hust     
8   1   k   Ropar Giösta och hust      son Daniel        
     son Daniel            pig Ellsa         
    
9   1   k   Seeplax Samuel och hust      9   1   k   Seplax Samuel och hust     
     dåt Margeta        son Mats        
     dr Simon            dott Margeta         
    
10   1   k   Mårtens Jacob och hust      10   1   k   Mårtes Jacob och hust    upp
     måg Michel och hust      1      måg Michell och hust      1     
     pig Marja           pig Maria         
    
11   1   k   Jacobz Erich och hust      11   1   k   Jacobz Erich och hust     
     dr Anders         pig Lijsa         
     pig Brita          
    
12   5/6   k   Knutas Johan och hust      12   5/6   k   Knutars Johan och h     
     syst Brita        syst Brita       
     sw Hans och hust      1      swåg Hans och hust      1       
     inhyses Båtzmanshust NN     1     
    
13   3/4   k   Skougzbyggar Anders      13   3/4   k   Skougzbyggar Hindrich och h     
     son Hindrich och hust      1      fad: Anders        
     son Erich            br Erich och hust      1       
    
14   3/4   k   Simons Erich och hust      14   3/4   k   Simons Erich och hust     
     br Gustaf och hust      1         br Gustaf och hust      1       
    
15   3/4   k   Betlehem Johan      15   3/4   k   Betlehem Johan    upp
     dått Margeta och Anna        sw Matts och hust      1       
     pig Marja          
     16   2/3   k   Ruut Giösta och modr:     
16   2/3   k   Ruut Giösta och modren      son hust Maria       
     son Mårten och hust      1      son Mårten och hust      1     
     dått Lijsa           dott Lijsa         
    
17   1/2   k   Eskils Sacell: H: Anders Waselius och h      17   1/2   k   Eskels Sacell: H: And Waselius och h     
     dått Jungf: Catharina        dott Jungf: Lisken       
     dr Carl         dr Carl        
     pig Lijsa           pig Lijsa och Brijta         
    
18   1/6   k   England \ Matz och hust      2      18   1/6   k   England el: \ Matz och hust     
   1/6   k   Hålland /     1/6   k   Hålland / pig Anna         
    
19   1/4   k   Pensar Mårten och hust      19   1/4   k   Pensar Mårten och hust     
     dått Marja           dott Maria         
    
20   1/4   k   Rausk Hans och hust      20   1/4   k   Rausk Hans och hustr     
     son Hans            son Hans         upp
    
     Klåckaren Erich och hust     2      Klåckaren Erich och hust     2    
     inhyses Barbro Erichzdått     1      inhyses Barbro Erichzdott     1    
     kyrckiowardz dåtter Marja          
    
Kimo     Kimå    
1   1   s   Jacobz Mårten      1   1   s   Jacobs Mårten och hust     
     syst Carin        syst Lijsa       
     dr Johan         dr Mårten        
     dått Lijsa           pig Carin         
    
2   1   s   Rouk Matz och hust      2   1   s   Röuk Mats och hust     
     sön Matz och Hindrich         fad Mats        
     pig Anna           br Hindrich         
    
3   3/4   s   Auras H: Fredrich Thel      3   3/4   s   Auras Landb Mats och mod     
     pig Agneta        pig Agneta och Margeta         
     dr hust Walborg       
     son Matz        
     pig Margeta        5      4   3/4   s   Roukas Hindrich och h    upp
     pig Lijsa       
4   3/4   s   Roukos Hindrich och hust      farb Johan och h      1       
     pig Barbro och Lijsa       
     farb Johan och hust      1      5   3/4   s   Mats Pher och modr:     
     son Hindrich            syst Sophia       
     pig Lijsa och Brita         
5   3/4   s   Mattas Pehr och hust     
     dr Mårten och Modren      1      6   1/2   s   Bagg Jacob och hust     
     syst Brita           pig Barbro         
    
6   1/2   s   Bagg Jacob och hust      2      7   3/8   s   Joupers Hindrich Hinderss och h       
    
7   3/8   s   Joupers Hindrich och hust     
     pig Brita        3      8   3/8   s   Gammelgård Hindrich och h     
     pig Anna         
8   3/8   s   Gamblegård Hindrich och h     
     syst Anna        9   1/3   s   Staphans Simon och hust     
     pig Anna           pig Chirstin         
    
9   1/3   s   Staphans Simon och hust      10   1/3   s   Phärus Hindrich och hust    upp
     pig Brita           syst Anna       
     dott Anna       
10   1/3   s   Perus Hindrich och hust      son Johan och hust      1       
     syst Anna       
     dått Anna        11   1/3   s   Knuts hustru Carin     
     son Johan            dott Maria       
     pig Carin         
11   1/3   s   Knutz hust Carin     
     dått Marja        12   1/4   s   Swedar Johan och hust     
     pig Carin        son Jöran och hust      1       
     inhyses Mårten     1     
     13   1/4   s   Mutta Mårten     
12   1/4   s   Swedar Johan och hust      syst Marja och Brita         
     son Jöran och hust      1     
     pig Lijsa        5      14   1/4   s   Kuckoi Fältwäblen Frisk och hustrun     
     dr Abram        
13   1/4   s   Mutta Mårten      dott Maria         
     syst Marja och Brita          
     15   1/4   s   Gammelgård el: Back    
14   1/4   s   Kuckoi Fältwäb Frisk och hust      Anders och hust    upp
     dått Marja och dr Johan      1         pig Beata och Brita       
     dr Matts          
15   1/4   s   Gamblegårds Anders och hust     
     pig Beata dr Matz      1      4      16   1/4   s   Kyras Erich och hust     
     dr Johan        
16   1/4   s   Kyras Erich och hust      syst Beata         
     syst Beata och Lijsa       
     b Isach         5      17   1/4   s   Präst Johan och modr:     
     dr Simon        
17   1/4   s   Präst Erich och hust      pig Brita         
     son Johan           
     18   3/4   k   Sigfredz Jacob och hust     
18   3/4   k   Sigfredz Jacob och hust      son Mårten        
     son Mårten         p Anna och Brita         
     p Anna och Brita          
     19   1/3   k   Stoorkäskis Samuel och h     
19   1/3   k   Storkäskis Samuel och hust      syst Margeta       
     syst Margeta son Erich      1      dott Walborg       
     dått Carin och Walborg           son Erich          
   upp
20   1/3   k   Sågars Elias och hust      20   1/3   k   Sågars Elias och hust     
     syst Walborg           syst Walborg         
    
21   1/4   k   Hedh Mårten och hust      2      21   1/4   k   Hedh Mårten och hustrun       
    
22   1/4   k   Agnisbäck Jacob och hust      22   1/4   k   Agnisbäck Jacob och h       
     dr hust Barbro          
    
23   3/4   k   Brännar Mårten och hust      23   3/4   k   Brännars Mårten och hust     
     syst Marja           syst Maria         
    
24   3/4   k   Komåsa Pähr och hustrun      24   3/4   k   Komåsa Phär och hust       
     pig Helga          
     Inhy: Carin Lax     1    
     Inhy: Carin Lax     1     
    
Kimo bruck     Kimo bruuk    
     Bookhålaren Pet: Dahlström och h      Bookhålaren Pet: Dahlström och h     
     pig Lijsa        pig Chirstin       
     Hammarsm: And: Forsman         Hammar smed And: Forsman       upp
     son Carl         son Carl        
     Olof Ersson och hust      1      Anders Frögd och hust      1     
     pig Carin        son Anders        
     Erich Ersson och hust      1      Olof Ersson och hust      1     
     Johan Claesson och hust      1      Anders Ersson och hustrun      1     
     Johan Ersson         br Lars        
     dått Chirstin        Erich Ersson och hust      1     
     Olof Pährsson         syst Maria       
     Hans Syhl och hust      1      Johan Claesson och hust      1     
     dagzwerckaren Erich Pehrsson     Johan Ersson        
     och hustrun      1      son Olof        
     Catharina Jöransdått:r        dott Chirstin       
     Isach Andersson och hust      1      Hans Syhl och hust      1     
     Pake Pährsson och hust      1      24     dagzwerckaren Erich Pehrsson och h      1     
     Catharina Jöransdotter       
     Isaak Andersson och hust      1     
     Pake Phersson och hust      1     
     son Simon         31  
    
   upp
Teumå     Teumå    
1   1/3   k   Isach och hustrun      1   1/3   k   Isaach och hust     
     dått Anna           dött Anna och Lijsa         
    
Oxgångar     Oxgangar    
1   1/2   s   Abrahams Michel och hust      1   1/2   s   Abrams Michell och hust     
     dått Sophia        dått Sophia       
     dr Matz            dr Matz          
    
2   1/2   s   Anttus Michel och hust      2   1/2   s   Antus Michel och hust     
     son Abram och hust      1         son Abram och h      1       
    
3   1   k   Sigfredz Michell och hust      2      3   1   k   Sigfredz Michell och hust     
     syst Brita         
4   1/2   k   Ryssas Mårten och hust     
     br Michel         4   1/2   k   Ryssas Mårten och hust     
     most Walborg           br Michell        
     most Walborg         
5   1/2   k   Fusius hust Gertrud        
     5   1/2   k   Fusius hust Gertrud      upp
6   1/2   k   Nissus Isach och hust     
     son Erich och hust      1      4      6   1/2   k   Nissus Isaak och hust     
     son Erich och hust      1       
7   1/2   k   Skratars Gustaf och hust        
     7   1/2   k   Skratars Gustaf och hust       
8   1/3   k   Skieppars Matz och hust     
     syst Margeta        3      8   1/3   k   Skieppars Mats och hust     
     syst Margeta         
    
Qwimo     Qwimå    
1   3/4   k   Rådman Matz och hust      1   3/4   k   Rådman Mats och hust     
     b Isach            pig Brita         
    
2   1/2   k   Borgmestar Mårt och hust      2   1/2   k   Borgmästar Mårten och h     
     dr Johan         dr Johan        
     Inhyses Brita     1         Inhyses Brita     1    
    
Maxmo by     Maxmo by    
1   1   s   Finne Daniel och hust      1   1   s   Finne Daniel och hust     
     måg Anders och hust      1      måg Anders och hust      1    upp
           dr Fredrich        
2   2   k   Tåttesund H Befall Bullich      pig Carin         
     son Johan        
     dött jungf Annalisa och Beata        2   2   k   Tåttesund H Befallningzman Bullich     
     dr Anders pig Anna      1         son Joh: Bullich        
     dött jungf Annalisa och Beata       
3   2/3   k   Hals Mårten och mod      dr Erich      1       
     pig Lijsa          
     3   2/3   k   Hals Mårten och modr:     
4   1/2   k   Klåckars Jacob och hust      dott Anna       
     pig Carin och Marg           pig Lijsa         
    
5   1   k   Kagg Hindrich      4   1/2   k   Kåckars Jacob och hust     
     Sw Marja och Anna           dr Mats och hust      1     
     pig Lijsa         
6   1/2   k   Eurs Enckan Anna     
     dått Beata        5   1   k   Kagg Hindrich     
     syst Beata           Sw Anna och Maria         
    
7   1/3   k   Häirwijk Hindrich och hust      6   1/2   k   Eurs Enck Anna    upp
     syst Brita           dått Beata       
     syst Beata       
8   1/3   k   Pus Michell och hust      dr Abram        
     des mod Biata        pig Margeta         
     pig Brita          
     7   1/3   k   Häirwijk Hindrich och hust     
9   1/4   k   Heras Michel och hust         syst Brita         
     inhyses Anders och hust     2    
     Adhiunct H Abraham Strömmer    
     och hustrun      2      8   1/3   k   Puss Michell och hust     
     swärmod Beata         
     Inhyses Kyrckiowächt:s h Brita     1     
    
     9   1/4   k   Häras Michell och hust       
    
     Adjunctus H Ab: Strömmer och h     
     pig Anna         
    
     Inhyses Kyrckiowächt h Brita     1    
Kiercklax     Kiercklax   upp
1   1   k   Öhling Johan och hust      1   1   k   Öhling Johan och hust     
     dr Matz         dr Mats        
     pig Beata           pig Anna         
    
2   1   k   Furunäs Lars och hust      2   1   k   Furunäs Lars och hust     
     pig Lijsa           br Jöran         
    
3   1   k   Bertils hust Anna      3   1   k   Bertils hust Anna     
     sw Marja           sw Maria         
    
4   1   k   Clemetz Johan      4   1   k   Clemets Johan     
     dött: Marja Beat: och Marg           syst: Marja Beata    
     Margeta och Anna         
5   1   k   Storm Michel och hust     
     son Johan         5   1   k   Storm Michell och hust     
     pig Lijsa           son Johan        
     pig Brita         
6   1   k   Skarper Matz och hust     
     måg Erich och hust      1      6   1   k   Skarpar Mats och hust     
     pig Barbro           måg Erich och hust      1      upp
    
7   1   k   Lassus Erich och hust     
     pig Anna        3      7   1   k   Lassus Erich och hust       
    
8   1   k   Guttas Johan och moder      8   1   k   Guttas Johan och mod     
     son hust Ingred        son hust Ingred       
     son Jacob pig Marg      1         son Jacob      1       
    
9   1   k   Kullas Matz och hust      9   1   k   Kullas Mats och hust     
     son Michel         son Michell        
     pig Margeta           pig Margeta         
    
10   2/3   k   Audas Jacob och hust      2      10   2/3   k   Audas Jacob och hust     
     pig Beata         
11   2/3   k   Esars Mårten och hust     
     pig Beata        3      11   2/3   k   Esars Mårten och hust     
     pig Beata         
12   1/3   k   Smeds Simon och hust     
     son Johan         12   1/3   k   Smedz Simon och hustrun     
     dått Anna           son Johan dott Anna      1      upp
    
13   1/3   k   Steenkull Salmon och hust      13   1/3   k   Steenkull Sallmon och h       
     pig Brita          
     14   1/3   k   Kuks Hindrich och hust       
14   1/3   k   Kukz Hindrich och hust        
    
Lotlax     Lotlax    
1   1,25   k   Blusi Simon      1   1,25   k   Blusi Simon     
     måg Hindrich och hust      1      måg Hindrich och hust      1     
     dött Lijsa och Anna        dott Anna       
     pig Anna           pig Maria och Carin         
    
2   1   k   Nårcken Anders och hust      2      2   1   k   Norcken Anders och hust       
    
3   1   k   Lassus Anders och hust      3   1   k   Lassus Anders och hust     
     son Erich         son Erich och hust      1     
     dott Brita        dott Brita         
     p Brita          
    
4   1   k   Backul Anders och hust      4   1   k   Backul Anders och hust      upp
     son Anders        
     dått Walborg          
    
5   1   k   Kullas Matz och hust      5   1   k   Kullas Mats och hust     
     dått Biata           dott Beata         
    
6   1   k   Ohls Matz och hust      6   1   k   Ohls Matz och hust     
     dr Mårten           dr Mårten         
    
7   1   k   Krokz Samuel och hust      7   1   k   Kroks Samuel och hust     
     dr Mårten            dr Mårten och hust      1       
    
8   3/4   k   Hälsing Hindrich och hust      8   3/4   k   Hälsing Hindrich och h     
     son Jacob           son Jacob         
    
9   3/4   k   Klafwus Jöran och hust      9   3/4   k   Klafwus Jöran och h       
     syst Justina och Susanna          
     10   3/4   k   Skata Mats och hust     
10   3/4   k   Skata Matz och hust      son Mats          
     son Matz          upp
     11   3/4   k   Huggar Pähr och hust     
11   3/4   k   Huggar Pähr Nielss och hust         swäg Walborg         
    
12   2/3   k   Rännars Simon och hust      2      12   2/3   k   Rennars Simon och hust       
    
13   1/2   k   Slög Samuel och hust      13   1/2   k   Slög Samuel och hust       
     dått Marja          
    
14   1/2   k   Slög Elias och hust      14   1/2   k   Slög Elias och hust       
     dr hust Brita          
     15   1/2   k   Åkers Johan och hust     
15   1/2   k   Åkers Johan och hustrun         sw Beata         
    
16   1/4   k   Snickars Marckus och hust      16   1/4   k   Snickars Marckus och hust     
     sw Carin           Inhyses Brita     1    
    
     Inhyses Brita     1     
    
Palfwis     Palfwis    
1   1/4+1/2   sk   Skåtars Erich och hust      1   1/4+1/2   sk   Skåtars Erich och hust    upp
     syst Margeta        syst Margeta       
     br Matz         br Mats        
     sw Carin           sw Carin pig Maria         
    
2   1,25   k   Lassus Mårten och hust      2   1,25   k   Lassus Mårten och hust     
     pig Beata           pig Beata         
    
3   1   k   Yrjans Hindrich och hust      3   1   k   Yrians Hindrich och hust     
     måg Erich och hust      1         måg Erich och hust      1       
    
4   1   k   Knuus Mårten och hust      4   1   k   Knuus Mårten och hust     
     pig Marja        Inhyses Anna     1    
     Inhyses Anna     1     
    
5   3/4   k   Ströms Michel och hust      5   3/4   k   Ströms Michell och hust     
     syst Lijsa och Margeta        syst Lijsa och Barbro       
     son Erich            son Erich          
    
6   1/2   k   Ehrs Thomas      6   1/2   k   Ers Thomas     
     måg Erich och hust      1         måg Erich och hust      1      upp
    
7   1/4   k   Peetas Michell och hust      7   1/4   k   Petois Michell och hust       
     mod Lijsa       
     dått Margeta          
    
Bertby     Bertby    
1   1   k   Kålax Matz och hust      1   1   k   Kålax Matts och hust     
     måg Giösta och hust      1         måg Giösta och hust      1       
    
2   1      Finnas Thomas och hust      2   1      Finnas Thomas och hust     
     syst Carin och Anna           pig Brita och Brita         
    
3   1      Ollus Erich och hust      3   1      Ollas Erich och hust     
     syst Carin och Anna           syst Carin och Anna         
    
4   1      Tåppar Matz och hustrun      4   1      Tåppar Mats och hust     
     sw Mårten och hust      1      swåg Mårt och hust      1     
     pig Brita och Brita           pig Beata och Marg         
    
5   1      Zachris Matz      5   1      Zachris Mats    upp
     dått Lijsa och Lijsa        dott Lijsa         
     dr Matz           
     6   3/4      Kålax Matz och hust     
6   3/4      Kålax Matz och hust      pig Lijsa         
     pig Anna          
     7   3/4      Pedars Mårten och hust     
7   3/4      Pedars Mårten och hust      dr Hindrich       
     sw mod Marja        pig Barbro     1       
     dr Hindrich       
     pig Barbro     1      5      8   2/3      Strandas Michell och h     
     pig Anna         
8   2/3      Strandas Michell och hust     
     pig Anna        3      9   2/3      Jofs Michell och hust     
     son hust Margeta       
9   2/3      Jåfz Michell och hust      son Simon och hust      1       
     son hustrun Margeta       
     son Simon och hust      1      10   2/3      Toors Hindr och hust     
     pig Margeta           son hust Margeta       
     dr Michell och hust      1     
10   2/3      Tors Hindrich och hust      pig Margeta        upp
     son hust Margeta       
     pig Margeta och Barbro        5      11   5/8      Antus Carl och hust     
     br Enk Anna       
11   5/8      Anttus Carl och hust      dr Erich          
     mod Brita       
     br Enk Anna        12   5/8      Mattas Erich och hust     
     dr Erich            sw Olof och hust      1     
     pig Lijsa       
12   5/8      Mattas Erich och hust      syst Marja         
     syst Marja       
     sw Olof och hust      1      5      13   5/8      Tröttas Simon och hust     
     swär mod Maria       
13   5/8      Tröttas Simon och hust      pig Brita         
     sw mod Marja          
     14   5/8      Backils Enck Barbro     
14   5/8      Backils Enck Barbro      dott Maria         
     dått Marja          
     15   1/2      Gåll Carl och hust     
15   1/2      Gåll Carl och hust      pig Maria och Maria         
     pig Marja och Marja         upp
     16   2/3      Swäns Michel och hust     
16   2/3      Swäns Michel och hust      swärmod Brita         
     sw mod Brita          
     H Probst Laur: Gezelius     
     gl h Probsten Laurentius     Vice Pastor H: Mag: Joh.    
     Gezelius och des hustru      Gezelius och hust     
     dått jungf Catharina        syst jungf Catharina       
     dr Matz Abraham     dr Matz och Matz        
     Anders och Matz         pig Anna Maria    
     pig Anna Brita Lijsa     och Margeta         
     och Margeta        11    
     Klåckaren Gustaf Gustafss     1     
     Klåckaren Gustaf Gustafsson     1      pig Beata         
    
     Skogswachtaren Niels     Skougwacht: Niels Kocklut    
     Kuklåt och hust        och hust       
     pig Carin           pig Anna       
     inhyses Carin och Maria     2    
     Summa   502   172   343   19      1036     Summa   499   179   334   2   24   1038  
   upp
Att föregående Längd, efter wederbörandenes gjorde     Att föregående Längd, efter wederbörandenes giorde    
bekännelse, hwilcken utij Mantahls Commissarie Instructions 5 §     bekännelse, hwilcka utij Mantahls Commissarie Instructions 5 §    
Nampngifwes rätteligen uprättat närwarandes ingen undandölgd     Nampngifwes rätteligen uprättadt är, warandes ingen undandölgd    
"eller af längden utsluten som Mantahls penningarne betahla bör;"     "eller af längden utsluten som Mantahls penningarne betahla bör;"    
det intyga wij så mycket oss witterligit är på wåra Samweten med     dett intyga wij så mycket oss witterligit är på wåra Samweten med    
egna Nampns och och Signetens sampt Bomärckens undersättiande     egna Namns och och Signetens sampt Bomärckens undersättiande    
Datum Wöro S d 29 Januarii 1732     Datum Wöro S:n d 31 Januarii 1733    
Joh: Degerström     Joh: Degerström    
    
Georg Oxe     Georg Oxe    
Cronones Länsman    
     Daniell Matzson i Maxmo    
Jöran Kånsti i Bergby     Daniel Gabrielsson i Orawais    
Johan Knubb i Kåskeby     Jacob Johansson i Kimo    
Jacob Sigfredz i Kimo     Hindrich Thomasson i Jörala    
Daniell Matzson i Maxmo     Johan Knubb i Kåskeby    
Matz Thomasson i Bertby     Jöran Kånsti    
Anders Håfman     Alla nembdemänner    
    
   upp
    
    
    
    

Upptecknade av Joakim Förars.