några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Räkipeldo  Jöralaby  Andila  Lomby  Bergby  Kåskäby  Miemås  Mäkipä  Röckiå  Lålaxby  Tukur  Kåfjåcki  Karfsor  Katzor  Karfwat  Oxkangar  Qwimå  Maxmå  Kercklax  Lotlax  Palfwis  Bertby 
      Qwarntuls Mantals Längd     Qwarntuls Mantals Längd    
      Aff Wörå Sochn Pro Anno 1725     Öfwer Wöhro Sochn Pro Anno 1726    
     s 215 ff.    
      Räkipeldo     Räkipeldo    
    
   1   Petz Erich och hustrun      1   Petz Erich     
      dott Marja     1         dott Marja     1      3     
11/4      Jofs Carl och hustrun      2      11/4      Jofz Carl och hustrun      2     
1      Smedz Michell och hustrun      1      Smetz Michell och hustrun     
      Swäg Anna     1/2   Lillkarhu Hindrich och hustrun      2     
      Pig Anna     1      Storkarhu Hustru Marja (!)      1     
   1/2   Lillkarhu Hindrich och hust         1   Simons Michell     
1      Storkarhu Hustru Margeta         pig Brita     1      3     
   1   Simons Michell      1   Omars Isach och hustrun     
      pig Brita     1         Hust Syst Lijsa     1      3     
   1   Omars Isack och hustrun      1   Joskarhu Enck Marja      1     
      Pig Lisa     1         Pig Marja    
   1   Josskarhu Enckian Marja         1   Clemetz Jacob och hustrun      2     
   1   Clemetz Jacob och hustrun         Pig Brita     1      3     
      hust syst: Maria     1         11/6   Wäst Johan och hustrun    upp
   11/6   Wäst Johan och hustrun         Pig Anna     1      2     
   1   Kårfwolainen Johan      1   Korfwolainen Johan     
      Br Enck: Lijsa        Bror Enk: Brita (!)       
      dott Lijsa        dott Lijsa       
      Måg Mårten och hust      1   1         Måg Mårten och hust      1   1      5     
   1   Lang Daniel och hustrun         1   Lång Daniel och hustrun      2     
   1   Bengs Johan och hustrun         1   Bengz Johan och hustrun      2     
      dott Lijsa     1         dott Lijsa     1      3     
5/6      Kastus Matz och hustrun      5/6      Kastus Matz och hustrun     
      Syst Anna     1         Syst Anna     1      3     
1      Ers Matz och hustrun      1      Ers Matz och hustrun     
      Pig Anna och Marja     2         Son Johan och hustrun      1     
1      Israel Hans      dott Anna       
      Swär mod Lijsa     1         Syst Margeta     1      6     
   ?   Bions hustru Lisa      1   Israels Hans     
      Pig Walborg     1         Swärmod Lijsa     1      2     
   1/3   Pörnuls Bertill och hust         ?   Bions Johan och hustrun      1     
     ?   Pörnuls Bertill och hustrun      2     
    
      Jöralaby     Jöralaby   upp
    
   1   Bertils Carl och hustrun      1   Bertills Carl och hustrun     
      Enck Marja     1         Enck Marja     1      3     
1      Hertuls Simon och hustrun      Pig Walborg    
      dr Michell         11/2      Hertull Simon och hustrun     
      Pig Anna     1         dott Anna       
   1   Heinull Mårten      dr Michell        
      brod Michell     1         Pig Anna och Brita     1      5     
   1   Katill Hendrich och hust         1   Häinull Michell och hustrun     
1      Jofz Michell och hustrun      Brod Mårten     1      3     
      son Michell         1   Katill Hindrich och hustrun      2     
      dr Marja och Anna     2      5      1      Jofz Michell och hustrun     
   1   Jacobs Michell och hust         son Mårten och hust        
   1   Nijkull Enckian Anna         dött:na Anna och Marja     2      5     
   1/2   Johans Jöran och hustrun      1   Jacobs Michell och hustrun      2     
      Enck Anna     1         1   Nijkull Enck Anna     
   1/4   Caurjerfwi hustru Marja         Syst Beata     1      2     
     1/2   Johans Jöran och hustrun      2     
     1/4   Caurajerfwi hustru Marja      1     
     Pig Brita   upp
    
      Andila     Andila    
    
   1/2   Hirsell Anders och hustrun         1/2   Hirrsall Anders och hustrun      2     
1      Enckian Hertus Brita         1   Hertuls Lars och Mod Brita      1     
      Bror hust Marja     1         Bror hust Marja     1      2     
1      Mannil Matz och hustrun      1   Mannell Matz och hustrun      2     
      dr Jacob            11/4   Nyby Enck Anna      1     
11/2      Nybygg:re Enckian Anna      1/2   Antila Johan      1     
      dr Johan och hust      1   1      3      11/4      Rutz Mårten och hustru     
   1/2   Antila Johan         dr Michell        
11/4      Ruth Mårten och hustru         Pig Marja     1      3     
3/4      Grannas Marckus och hust      2      3/4      Grannas Marckus och hust      2     
    
      Lomby     Lomby    
    
   1   Rassmus hustru Brita      1   Rassmus Simon och hustrun      2     
      dott Anna     1   Ohls Hindrich och hustrun      2     
   1   Ohls Hindrich och hustrun      1      Budd Michell och hustru      2     
      Brod Simon            1   Jäppell Matz och hustrun      2    upp
1      Budd Michell och hustru         1/2   Nissell Jacob och hustrun      2     
   1   Jäppell Jacob      1   ländzman Georg Oxe och hust     
      Pig Lijsa     1         dr Mårten        
   1/2   Jacob Nissill         Pig Lijsa     1      4     
   1   ländzman Georg Oxe och     1      Kyllkinen Carin      1     
      hustrun      1/2   Skrifwars Hustru Marja      1     
      Pig Sophia     1      3      1      Tors Matz och hust     
1      Kylckinen Enckian         dott Susanna     1      3     
   1/2   Skrifwars Marja      1      11/4      Martois Hindrich och hustrun     
1      Thors Matz och hustrun         Bol man Eskill och hust      1   1      4     
11/4      Martins Eskill och hust         1   Kaustinen Isach och hustrun      2     
1      Caustinen Isack och hustrun         1/2   Ingo Johan och hustrun      2     
   1/2   Ingå Johan och hustrun         Syst Anna     1      1     
      Systren Anna     1         1   Kullpas Olof      1     
1      Kulpas Hindrich        
    
      Bergby     Bergby    
    
   11/4   Jussila Enck Brita      11/4   Jussila Abraham och Modren     
      Pig Lisa     1         Pig Lisa     1      2    upp
   7/12   Kiötar Matz och hustrun      7/12   Kötar Matz och hustrun     
      Swäg Margeta     1         Swäg Margeta     1      3     
      Inhyses Stiutzrättaren And     1      Inhyses Skiutzrättaren Anders     1   1     
   1   Ollil Thomas och hustrun      1   Ollil Thomas och hustrun      2     
      Pig Sussanna     7/12   Smedz Matz     
   7/12   Smedz Matz      dott Brita     1      2     
      dott Brita     1         11/4   Kierp Simon     
   11/4   Kierp Bertill och hust      Inhyses Mahlin     1   2     
      dott Marja     1         1/2   Kaustij Jöran och hustrun      2     
   1/2   Caustij Jöran och hustrun         1/2   Tahlus Erich och hustrun     
   1/2   Tahlus Erich och hust      Inh Brita     2      4     
      Syst Marja och Brita     2         1   Joupers Michells hem:n      1     
   1   Joupers Michell        
    
      Kåskäby     Kåskäby    
    
1      Storkneck Erich och Syst      1   Storkneck Erich och hust     
      Pig Anna     1         Syst Brita     1      3     
1      Lillkneck Erich och hust      1/2   Lillkneck Erich och hust     
      Son Erich            Fad Erich         3    upp
1      Kråka Simon och hust         1   Kråka Matz och hust      2     
1      Sippus Johan och hust         1   Sippus Johan och hust      2     
1      Clemetz Matz och hust         Pig Anna     1      3     
   5/8   Knub Johan      1   Clemetz Matz och hustrun      2     
      Son Michell         5/8   Knubb Johan     
      dott Anna        Son Michell        
      Pig Marja och Marja     2         dott:n Anna       
?      Gråbbel Erich och hustrun      Pig:ne Marja och Marja     2      5     
      Syst Anna     1      3      ?      Gråbbell Erich och hustrun     
   1   Rådman Michell och hust         Syst dott:n Sophia     1      3     
   1   Kamminen Mårten och Mod     1   Rådman Michell och hust      2     
      Syst Marja         1   Kamminen Mårten och Modren     
   1   Nickånen Matz och hust         Syst dott Marja     1      3     
11/2      Dahlkarl Simon och hust      1   Nickonen Matz och hustrun      2     
      Systren Margeta     3      11/2      Dahlkarl Simon och hust     
   3/4   Bengtz Isach och hustrun         Syst Margeta       
      Inhyses Lukas Mårtensson     dr Thomas och hust      1   1      5     
      och hustrun     3/4   Bengz Isach och hustrun      2     
    
      Miemås     Miemås   upp
    
   1   Jufwas Matz och hust      1   Jufwas Matz och hust      2     
      Pig Lijsa        1   Tuun Daniel och hust     
   1   Tuun Daniel och hustrun         Pig Brita       
   11/4   Miemånen Enck Marja      Bror Enck Anna     1      4     
      dr Anders        11/4   Miemånen Enck Marja     
1      Karjalainen Abraham och hust      2      1      Karjalainen Abraham och h      2     
   1   Krok Anders och hustrun      1   Krok Anders och hustrun     
      Brod Matz         Syst Margeta        
      Syst Margeta     1         Pig Marja     1      4     
1      Grim Mattz Anderss och hust      1      Grim Matz och hustrun     
      Pig Beata     1         Pig Beata     1      3     
1      Grannas Michell och hust      2      1      Grannas Michell och hust      2     
   1   Grim Erich och hust         Grim Erich och hust      2     
    
      Mäkipä     Mäkipä    
    
   1/2   Lillånd Anna         1/2   Lillånd Anna     
   1/2   Lånd Erich och hustrun         Syst Margeta     1      2     
   1/2   Gammals Staffan och hust         1/2   Lånd Erich och hustrun      2    upp
   1   Wöroborg landb Matz och hust      1/2   Gammals Staphan och hust      2     
   11/6   Gregg Johan och hustrun      1   Wöroborg landbonden Matz      1     
      Styfmod Beata        11/6   Grägg hustru Märta     
      Syst Beata Anna        Son Carl       
      och Brita     1         dott Beata och Brita     2      4     
3/4      Olis Enck Carin         3/4   Ollis Enck Carin     
   1/2   Säpp Enckian Lijsa      dott Anna     1      2     
      Syst Anna     1         1/2   Säpp Enckian Lijsa     
   1   Antolis Enck Anna      Syst Anna     1      2     
      Syst Anna     1         1   Antolis Enck Anna     
1   1/3   Murikåinen Simon      Syst Marja     1      2     
      Swäg Carin        1   1/3   Murikåinen Simon och hust     
      dr Johan         måg Johan och hust      1     
      Pig Anna     1         Pig Marja och Sophia     2      5     
    
      Röckiå     Rökiö    
    
3/4      Pitar Michell och hust      3/4      Pytar Michell och hust     
      Syst Brita och Anna     2         Syst Anna och Brita     2      4     
   1   Kullas Michell och hust      1   Kullas Michell och hust    upp
      dr Matz         dr Matz och hust        
      Br dott Brita     1         Bror dott Brita     1      3     
3/4      Rex Anders och hustrun         3/4   Räkz Anders och hustrun      2     
1/2      Antus Cacell:n Hr Joh:     1/2   Antus Cacell:n Hr Joh: Asproth    
      Asproth och hustrun      och hustrun     
      Pig Carin     1         dr Hindrich        
1      Knuus Walborg         Pig Carin     1      4     
      dr Simon och hust      1      1   Knuus     öde     
      Pig Marja     1         1   Höijer     öde     
   1/2   Brams Erich     1/2   Brams Erich     
      Bror Enk Kierstin         Bror Enck Chierst     1      2     
1      Småråj hust Anna      1      1      Småråi hust Anna      1     
   1   Gammal Pähr och hust         1   Gammals Pähr och hustrun      2     
   1   Andtbrams Matz och hustrun         1   Andtbrams Matz och hust      2     
   1   Bagg Erich      1   Bagg Erich och hustrun     
      Pig Lisa     1         Pig Marja     1      2     
   1   Mad Catharina Ross      1   På H:r Probstens Gezelii heman     
      Pig Lijsa     1         opgård dr Matz     1      2     
   11/6   Påhls Matz och hustrun         11/6   Påhls Matz och hustrun      2     
   3/4   Swäns Erich och hustrun      3/4   Swäns Erich och hustrun      2    upp
      Pig Anna     1         1/2   Klärckz Samuel     
   1/2   Klärckz hemman     Bebos af Hr lieut Storck och är absolverat i Berghella (?) Sochn med des folck     dott Margeta       
   1   Nygårdz Samuel Backman och hust         Pig Marja     1      3     
     1   Nygårdz Samuel Backman och hust      2     
     Pig Marja    
     Inhyses Lijsa    
    
      Lålaxby     Lålaxby    
    
1      Jofs Johan och hustrun      2      1      Jofz Johan och hustrun     
1/2      Joses Hendrich och hustrun      Inhyses Lijsa     1   3     
      Enck Beata     1      3      1/2      Joses Hendrich och hustrun     
   ?   Olis Enckian Beata      Enck Beata     1      3     
      Pig Beata     1         ?   Olis Enckian Beata     
   11/4   Måssa Hindrich och hust         dott Margeta     1      2     
1      Breedfors Jacob och hustrun      11/4   Måsa Hindrich och hustrun      2     
      Syster Marja     1      3      1      Bredfors Jacob och hustrun     
   1/2   Engis Pähr och hustrun      Syst Marja     1      3     
      Far Syst Lijsa     1         1/2   Engis Pähr och hustrun     
   5/12   Haga Thomas och hustrun         Pig Anna     1      2    upp
      Brod Johan och hust     5/12   Haga Thomas och hustrun      2     
   1/2   Dunck Erich och hustrun         1/2   Dunck Erich och hustrun      2     
   1/4   Helssing hustru Anna         1/4   Hellsing hustru Anna      1     
    
    
      Tukur     Tukur    
    
   1   Bror Mårten och hustrun         1   Bror Mårten och hust      2     
   1   Åkers Johan och hustrun      1   Åkers Johan och hustrun      2     
      Inhyses Soldat hust Anna     1      1/4   Jåntas Carl och hustrun     
   1/4   Jånts Carl och systren         Syst Brita       
   ?   Swäns (!) Matz och Systren         Brod Anders         4     
   1/4   Kåck Matz och hust         ?   Swähls Matz     
   ?   Skåttas Matz och hustrun      Syst Marja     1      3     
      Brod Mårten         1/4   Kåck Matz och hustrun      2     
      Systren Anna     1         ?   Skåttas Matz och hustrun     
3/4      Back Thomas och hustrun         Brod Mårten och hust        
   5/12   Rex Daniel och hust         Systren Anna     1      4     
1      Hans och hustrun      3/4   Back Thomas och hustrun      2     
      dr Abraham         5/12   Räkkz Daniel och hustrun      2    upp
      Pig Anna     1      4      1      Ers Hans och hustrun     
1      Grindas Matz och hustrun      Pig Lijsa         3     
      Brod Hans         3      1      Grindas Matz och hustrun     
   3/4   Finnas Anders      Pig Chierstin         3     
      Enckian Marja     1         1/3   Finnas Samuel och hustrun     
1      Jofs Simon och hustrun         Enck Marja     1      2     
     1      Jofs Simon och hustrun      2     
    
      Kåfjåcki     Kåfjåki    
    
3/8      Storwid Matz och hustrun      1      3/8      Stoorwidd Matz och hustrun      1     
3/8      Lillwidd Olof och hustrun      1      3/8      Lillwidd      1     
1      Bertills Jöran och hustrun      2      1      Bertill Jöran och hustrun      2     
1/2      Månsas Michell och hustrun      1/2      Månsus Michell och hustrun      2     
      Syst Marja     1         1/2   Smedz Erich och hust      1     
   1/2   Smedz Erich         1/2   Ingå Mårthen och hustrun      2     
   1/2   Ingå Mårten och hustrun        
    
      Karfsor     Karfsor    
   upp
3/4      Tåss Matz och hustrun      2      3/4      Tåss Matz och hustrun      2     
?      Håfman Anders och hust      ?      Håfman Anders och hustrun     
      Brod Mårten         Brodr Mårten        
      Syst Margeta     1         Syst Margeta     1      3     
      Inhyses Enck Brita     1   5      1/2   1/2   Simons el:r Cafwus Simon och hust     
   1   Simons el:r Cafwus Simon och hust      dott Margeta     1      3     
      dott Margeta     1      3      3/4      Härr Giösta och hustrun      2     
      Härr Giösta och hust         1/2   Pehrus Enckian Margeta      1     
   1/2   Pärus Enckan Margeta         3/4   Skarpes Anders      1     
   3/4   Skarpers Anders         5/12   Antus Pähr och hustrun      2     
   5/12   Antus Pähr och hust      2      1/4      Håf Mårten      1     
      Håf Mårten        
    
      Katzor     Kaitzor    
    
   1   Keisar Marja      1   Keisar Marja     
      Syst Barbro     1         Syst Barbro     1      2     
   3/4   Finne Johan och syst Anna         3/4   Finne Johan     
      Pig Margeta     1         Swåg Matz och hust      1     
   3/4   Hannus Mattz och hust         Pig Margeta     1      4    upp
   1   Häickus Jacob och hust         3/4   Hannus Matz och hustrun      2     
   3/4   Bertills Erich och hust      1   Häkos Jacob och hust     
      Swäg Carin     1         Brod Simon         3     
   1/4   Håukus Enck Marja         3/4   Bertills Erich och hustrun     
   1/4   Präst Enckan Marja         Swäg Carin     1      3     
   1/3   Sigfredz Enck Brita         1/4   Håkus Anders och hustrun      1     
     1/4   Präst Enck Marja      1     
     1/3   Enckian Brita      1     
    
      Karfwat     Karfwat    
    
1      Ulfwis Matz      1/2      Ulfwis Matz     
      Brod Erich         Brod Erich        
      Pig Lijsa     1         Pig Lijsa     1      3     
?      Bengtas Johan och hustrun         ?   Bengtas Johan och hustrun     
?      Peth Pehr och hustrun         dott Anna     1      3     
   3/4   Rännars hustrun Marja      1      ?      Peth Pehr och hustrun      2     
   1/3   Kåck Carl         3/4   Rännas Mårten och hustrun      1     
   1/3   Eur Matz och hustrun         1/3   Kåck Lahrs (!)      1     
     1/3   Eur Matz och hustrun      2    upp
      Teugmo    
     Teumo    
1/3      ... ... hustrun     
      Bror son Michell         3      1/3      Isach och hustrun      2     
    
      Oxkangar     Oxkangar    
    
1/2      Abrahams Michell och hustrun      1/2      Abrahams Michell och hustrun     
      Enckian Anna        dott Sophia     1      3     
      Dott Sophia     1         1/2   Rysas Mårten och hustrun     
1/4      Ryssas Mårten och hust      Most Walborg     1      3     
      Mostren Walborg     1         1/3   Fusius hustru Gertrug      1     
   1/3   Fusius hustru Gertrug      1/2      Antus Michell och hust     
   1/2   Antas hustru Marja      Son Abraham     1      2     
      Pig Brita     1         1/2   Nissus Isach och hustrun      2     
   1/2   Nissus Isach och hustrun         1/4   Skratars Giöstaf och hustrun      2     
   1/4   Skratar Gustaf och hust         1/3   Skieppars Marja      1     
   1/3   Skieppar Marja         1/2   Sigfredz hemman     öde     
   1/2   Sigfredz hemman     öde    
   upp
      Qwimå     Qwimå    
    
3/4      Rådman Matz och hust      3/4   Rådman Matz och hustrun     
      Pig Margeta     1         Pig Margeta     1      3     
1/2      Borgmästare Matz         1/2   Borgmästar Matz      1     
     Son Mårten    
    
      Maxmå     Maxmå    
    
   3/4   Tåttesund Befal:m Bullich     3/4   Tåttesund Befallningzm Reinhold    
      och hust      Bullich och hustrun     
      Son Johan         Son Johan        
      dott Rebecka        dött:ar Rebecka och Catharina       
      Skrifre And Const         Skrif:n And Const        
      dr:ne Michell och Salomon         dr:ne Michell Michell och Matz        
      Pig:ne Elssa, Anna och Lijsa     3      10     Pig:ne Elsa Lijsa och Marja     3      11     
   1/2   Kåck Jacob och hustrun      1/2   Kåck Jacob och hustrun     
      Pig Anna     1         Pig Anna     1      3     
   1/3   Heirwijk Häradz skrif:n Lööf     1/3   Häirwijk Häradz skrif:n Lööf och h:     
      och hust      Skrif:n Olof Walleen       upp
      Pig Beata och Biata        Pig Beata     1      4     
      Inhyses Mårten     1      1/2   Kagg Hindrich och hustrun      2     
   1/2   Kagg Hindrich och hustrun         1/2   Euras Enck Anna     
   1/2   Auras Enckian Anna      syst Beata       
      syst Beata        Inhys Kyrckiowächt:s hust Brita     1   3     
      Inhyses Kyrckiowächtarens     1      Finne Daniel och hustrun     
      hust Brita     1      dott Marja       
      Finn Daniel och hust      Pig Anna     1      4     
      dott Marja        1/3   Pus Enck Beata     
      Pig Anna     1         dott Anna     1      2     
   1/3   Puss Enckian Beata         1/4   Herås hemman    
   1/4   Häråij hustru Margeta         Adjunct H:r Abraham Strömer och h:      2     
   1/3   Hals Enckian Anna      1/3   Hals Enck Anna     
      Pig Lijsa     1         Pig Lijsa     1      2     
    
      Kercklax     Kercklax    
    
   1   Öling Johan och hustrun        
   3/8   Furunäs Hustru Margeta        
1      Bertills Hust Margeta       upp
      Syst Anna     1        
   3/8   Clemetz Enckian Anna      3/8    
   1   dott Carin     1           
   1/3   Audas Enck Margeta         1/3    
   1   Ström Michell        
      Pig Brita     1        
   1   Skarpers Matz och hustrun        
      Swärmor Marja     1        
   1   Lassus Erich och hustrun           
   2/3   Esars Mårten och hustrun      2/3    
      Syst Anna     1        
   1/3   Steenkull hustru Carin      1/3    
      Enckian Marja     1        
   1/3   Kull Hindrich och hustrun         1/3    
   1   Guttas Hustrun Anna        
      Swäg Margeta     1        
   1   Kullas Mattas hustru Marja        
      Pig Margeta     1        
    
      Lotlax     Lotlax   upp
    
   1   Nårckå Anders och hustrun         1   Narcka Anders och hust      1     
   1/2   Slög Samuel och hustrun         1/2   Slög Samuel och hustrun      2     
   1/2   Slög Elias och hustrun      1/2   Slög Elias och hustrun     
      Syst Brita     1         Systren Brita     1      3     
   11/4   Blus Simon      11/4   Blus Simon     
      dott Marja     1         dott Marja     1      2     
   1   Lassus Hustru Margeta      1   Lassus Anders och hustrun     
      Syst Carin     1         Syst Carin     1      2     
   3/4   Hälssing Hindrich och hust         3/4   Hällsing Hindrich och hust      2     
   1/4   Backull Anders och hust         1   Backull Anders och hust      2     
   1/4   Snickars Marckus och hust         Snickars Marckus och hustrun      2     
   1/2   Åkers Johan och hustrun      Åkers Johan och hustrun      2     
      Pig Anna        1   Kullas Matz och hustrun      2     
   1   Kullas Matz och hust      1   Ohls Matz och hustrun     
      Syst Walborg     1         Inh hustru Anna     1   3     
   1   Ohls Matz och hustrun         3/4   Skata Matz och hustrun      2     
   3/4   Skata Matz och hustrun         3/4   Clafwus hemman     öde     
   3/4   Clafwus Simon och hustrun         1/2   Rännar Simon och hustrun      2     
   1/2   Rännar Simon och hust         1   Krook Samuel och hustrun      2    upp
   1   Krok Samuel och hust         1/2   Huggars Matz och hust      2     
   1/2   Huggars Matz och hust        
    
    
      Palfwis     Palfwis    
    
   1/3   Ström Michell och hust      1/3   Ström Michell och hustrun     
      Syst Marja     1         Syst Marja     1      3     
   1/2   Ers Thomas och hust      1/2   Ers Thomas och hust     
      dott Marja     1         dott Marja     1      3     
      Skåtar Erich och hustrun      Skåtar Erich och hustrun     
      Swäg Karin     1         Swäg Carin     1      3     
   1/4   Peth Hustru Lijsa         1/4   Pets Hustru Lijsa      1     
   1   Lassus Mårten och hustrun         1   Lassas Mårten och hustrun      2     
   1   Yrjans Hindrich och hustrun         1   Yrjans Hindrich och hust      2     
   1   Knuus Enckian Anna         1   Knuus Enck Anna      1     
    
      Bertby     Bertby    
    
   1   Kålax Matz      1   Kålax Matz    upp
      dott Marja     1         dott Marja     1      2     
   3/4   Kålax Matz och hustrun         3/4   Kålax Matz och hustrun     
   5/8   Finnas Thomas och hustrun      Brod Giösta        
      Brod Michell            Hust Syst Brita (!)     1      4     
   2/3   Strandas Michell         5/8   Finnas Thomas     
   1   Ollus Erich och Syst         Brod Michell        
   5/8   Anttus Enck Anna         Pig Anna     1      4     
   1/2   Gåll Carl och hustrun         2/3   Strandas Michell      1     
   2/3   Jofz Michell      1   Ollus Erich     
      Syst Lijsa     1         Syst Carin     1      2     
   3/4   Pedars Enckian Marja         5/8   Anttus Anders och Modren      2     
   5/8   Mattus Erich och hust      1/2   Gåll Carl och hustrun      2     
      Pig Anna     1         2/3   Jofz Michell och hustrun     
      Inhyses Olof och hust     1      Syst Lijsa       
   1/3   Swens Simon och hust      Son Abraham         4     
      Pig Lijsa     1         3/4   Pedars Enck Marja     
   1   Tåppar Matz och hust         dr Anders         2     
   2/3   Toors Hindrich och hust      5/8   Mattus Erich och hustrun     
      Sonhust Margeta     1         Syst Marja     1      3     
   1   Zachris Matz      Inh Olof och hust     1   1    upp
      Pig Beata     1         1/3   Swens Simon och hustrun     
   3/8   Trättar Anders      Hust Syst Lijsa     1      3     
      Pig Anna     1         1   Tåppar Matz och hustrun      2     
   1/4   Backus Enckian Barbro         2/3   Tors Hindrich och hustrun     
      H:r Probsten Laurent Gezelius     Son hust Margeta     1      3     
      och hustru      1   Zachris Matz     
      dott Anna        3/8   Trötter Hustru Marja     
      dr:ne Thomas och Johan         dott Brita     1      2     
      Pig:ne Carin och Marja     2         1/4   Backus Enck Barbro      1     
      Adjunct H:r Abraham Strömmer     H:r Probsten Laurent Geze-    
      och hustrun         lius och hustrun     
      Klåckaren Gustaf Gustafsson        dött:ne Anna och Catharina       
      Pig Anna     1         dr Simon och hust        
      Skougwachtaren Niels Kokloth     Pig Carin och Anna     2      7     
      och hustrun        Dragon Enck Brita    
      Systren Carin     1         Enck dito Lijsa      2     
     Klåckaren Gustaf Gustafsson       
      19 December A:o 1724     Pig Brita     1      2     
     Skougwachtaren Niels Köklåth    
     och hustrun      upp
     Pig Carin     1      3     
     Inh Christopher och hustrun     1   1     
    
     Datum Wöhro d 15 Nowember A:o 1725    
    
    
    
    
    

Upptecknade av Joakim Förars.